Affärsidé och strategi

Vi ger individer och anhöriga innovativa verktyg och förbättrad tillgång till hälso- och sjukvårdsinformation som gör det möjligt för individen att ta kontroll över sin hälsa. Vi tror att förbättrad tillgång till både läkemedelsbeställning och vårdinformation kan förenkla vardagen för patient, anhörig och sjukvård.

Att göra medborgaren till centralpunkten och informationsbärare av all viktig medicinsk och hälsovårdsrelaterad information skapar både helt nya möjligheter för förbättrad patientsäkerhet och effektivitetsvinster i hela vårdkedjan.

Med vår FRISQ Privatapplikation ska medborgaren kunna ta kontroll över sin egen hälsa på ett sätt som tidigare inte har varit praktiskt möjligt. Genom att ladda ned FRISQ Privat i en smartphone kommer medborgaren (eller dess anhöriga) enkelt och smidigt att kunna beställa läkemedel, digitalt kommunicera med vården och dessutom få tillgång till en rad olika tjänster för att hantera sin egen hälsa.

FRISQ säkerställer att patienten/medborgaren genom FRISQ Privat, i realtid, har full tillgång till sin egen medicin och hälsoinformation och kan använda och dela denna information på ett användarvänligt sätt. På så vis kan servicegraden, kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen öka. I FRISQs vision ligger också att ge vården och omsorgen de verktyg de behöver för att kunna dra full nytta av mer kunniga och informationsrika patienter och anhöriga.

Målen de närmaste åren för FRISQ Privat är t ex att:

  • Säkerställa att anhöriga och vårdpersonal (t.ex. läkare) alltid har tillgång till den fullständiga hälso- och medicininformationen som patienten vill att de ska ha
  • Öka valmöjligheten och tillgängligheten på receptbelagda mediciner för slippa gå till apotek och köa
  • Möjliggöra att patienten får all utskriven medicin med sig hem vid utskrivning från sjukhus
  • Patienten enkelt kan dela informationen digitalt via elektronisk fullmakt
  • Stärka patientens förmåga att själv (eller med hjälp av anhöriga) öka kunskapen om den egna hälsan och förmågan till egenvård i hemmet
  • Minska behoven för fysiska vårdbesök och därmed tidsödande ledtider och besvärliga transporter (t.ex. videostödda läkarbesök)
Förenklad läkemedelshantering i hela vårdkedjan

Förenklad läkemedelshantering i hela vårdkedjan

 

FRISQ har också som målsättning att fortsätta utvecklingen av produkter och tjänster för vården och omsorgen där patienten används som informationskälla för att både öka patientsäkerheten och vårdens egna effektivitet och produktivitet.

Strategi

Nyckeln till en ökad patientsäkerhet och ett resurseffektivare vård- och omsorgssystem, ligger i att den enskilda medborgaren utrustas med bättre verktyg och kunskap för att kunna ta kontroll och därmed ett större ansvar för den egna vården och hälsan. FRISQ Privat har därför utvecklats specifikt för denna uppgift och utgör en flexibel plattform som kan expanderas med olika kommunikations- och informationstjänster. FRISQ Privat kommer dessutom att kunna anpassas till olika medborgargruppers speciella behov och även kunna integreras i välfungerande existerande portaler och plattformar (t.ex. Nationella Tjänsteplattformen). Dessa anpassningar och integrationer har redan påbörjats och kommer fortgå under 2016 och början av 2017.

FRISQ arbetar med flera kanaler för att nå ut till så många medborgare som möjligt och framför allt de med störst behov. En viktig grupp är de kroniskt sjuka som under lång tid konsumerar mycket mediciner och ofta tycker det är besvärligt att göra fysiska besök på apotek och vårdinrättningar. FRISQ har därför prioriterat att skapa samarbeten med flera av Sveriges patientföreningar. Först ut är Reumatikerförbundet där FRISQ har utvecklat en FRISQ Privat-app för landets reumatiker. Appen är specialanpassad med tjänster och information som reumatiker behöver och lanseras av Reumatikerförbundet till sina 50,000 medlemmar under hösten 2016. Men alla medborgare som besöker sjukhus och vårdcentraler kommer ha nytta av förbättrad tillgänglighet till förskrivna mediciner och att elektroniskt få ta del av viktig individanpassad vårdinformation. FRISQ har därför under längre tid fört diskussioner med såväl landsting som privata vårdgivare för att göra FRISQ tillgängligt för dem så fort produkterna är redo för en bred lansering.

Parallellt med att lansera FRISQ Privat till medborgarna, pågår ett arbete med att hitta modeller för att bistå vården och omsorgen med att dra effektivitets- och produktivitetsvinster av patienternas möjlighet att dela mer information och klara sig bättre själva. FRISQ har utvecklat en tjänst i samarbete med TioHundra och Norrtälje sjukhus med avsikten att öka kvaliteten i processen kring hemgång från slutenvården och reducera onödiga återinläggningar. Dessutom har en pilot startats för att integrera FRISQs tjänster med primärvården och äldreomsorgen. Syftet är att skapa en integrerad vårdkedja där patienten kan ta emot och dela information med alla aktörer i vårdkedjan från egenvård till slutenvård.

Arbete pågår också för att utveckla FRISQ så att kommunikationen mellan veterinärer och djurägare förbättras. Funktionaliteten och värdet för både djurägare och veterinärer är fundamentalt desamma som det är på humansidan. Även om detta arbete har påbörjats senare så förväntas det gå fortare att nå ut med produkterna och tjänsterna eftersom denna marknad är mindre reglerad och mer snabbrörlig.

FRISQ avser också att påbörja en utlandssatsning så fort som kritisk massa har uppnåtts för lanseringen i Sverige. Närmast till hands ligger de nordiska länderna men även andra länder i Europa där man i hög utsträckning använder elektroniska recept. FRISQ har en pågående utvärdering av förutsättningarna i de olika länderna för att prioritera de med bäst förutsättningar för en lansering och etablering av samarbetspartners.