Aktiekapitalets utveckling

Koncernen bildades genom nedan angiven apportemission varigenom samtliga dåvarande aktieägare i dotterbolaget FRISQ AB tecknade nya aktier i Bolaget mot betalning i form av aktierna i FRISQ AB.

Aktiekapitalet i FRISQ uppgår således för närvarande till 721 125 SEK, fördelat på 14 422 500 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Samtliga aktier är till fullo betalda och denominerade i SEK.

Enligt nuvarande bolagsordning, antagen vid extra bolagsstämma den 17 september 2015, ska aktiekapitalet vara lägst  625 000 SEK och högst 2 500 000 SEK fördelat på lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:

Registrerat Händelse

Förändring aktiekapital (SEK)

Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kvot-värde (SEK)

Aktiekapital (SEK)

2014-01-22 Nybildning

50 000

1 000 000 1 000 000 0,05

50 000

2015-07-31 Nyemission

25 000

500 000 1 500 000 0,05

75 000

2015-11-24 Nyemission

50 000

1 000 000 2 500 000 0,05

125 000

2015-11-24 Nyemission

110 256,4

2 205 128 4 705 128 0,05

235 256,4

2015-11-24 Apportemission

389 743,6

7 794 872 12 500 000 0,05

625 000

2016-03-31 Nyemission

96 125

1 922 500 14 422 500 0,05

721 125

Koncernen bildades genom ovan angiven apportemission varigenom samtliga dåvarande aktieägare i dotterbolaget FRISQ AB tecknade nya aktier i Bolaget mot betalning i form av aktierna i FRISQ AB.

Aktiekapitalet i FRISQ uppgår således för närvarande till 721 125 SEK, fördelat på 14 422 500 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Samtliga aktier är till fullo betalda och denominerade i SEK.

Enligt nuvarande bolagsordning, antagen vid extra bolagsstämma den 17 september 2015, ska aktiekapitalet vara lägst  625 000 SEK och högst 2 500 000 SEK fördelat på lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier.