Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i FRISQ uppgår för närvarande till 1 610 239 SEK, fördelat på 32 204 773 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Samtliga aktier är till fullo betalda och denominerade i SEK.

Enligt nuvarande bolagsordning, antagen vid årsstämman den 4 juni 2019, ska aktiekapitalet vara lägst 625 000 SEK och högst 2 500 000 SEK fördelat på lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:

 

Registrerat

Händelse

Förändring aktiekapital (SEK) Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kvot-värde (SEK)

Aktiekapital (SEK)

2014-01-22

Nybildning

50 000 1 000 000 1 000 000 0,05

50 000

2015-07-31

Nyemission

25 000 500 000 1 500 000 0,05

75 000

2015-11-24

Nyemission

50 000 1 000 000 2 500 000 0,05

125 000

2015-11-24

Nyemission

110 256,4 2 205 128 4 705 128 0,05

235 256,4

2015-11-24

Apportemission

389 743,6 7 794 872 12 500 000 0,05

625 000

2016-03-31

Nyemission

96 125 1 922 500 14 422 500 0,05

721 125

2017-03-31

Nyemission

120 192 2 403 846 16 826 346 0,05

841 317

2017-10-18

Nyemission

5 000 100 000 16 926 346 0,05

846 317

2018-05-24

Nyemission

139 797 2 795 941 19 722 287 0,05

986 114

2018-10-10

Nyemission

24 796 495 915 20 218 202 0,05

1 010 910

2019-03-26

Nyemission

185 000 3 700 000 23 918 202 0,05

1 195 910

2020-02-25

Företrädesemission

358 773 7 175 460 31 093 662 0,05

1 554 683

2020-02-25

Överteckningsoption

55 556 1 111 111 32 204 773 0,05

1 610 239

Koncernen bildades genom ovan angiven apportemission varigenom samtliga dåvarande aktieägare i dotterbolaget FRISQ AB tecknade nya aktier i FRISQ Holding mot betalning i form av aktierna i FRISQ AB.

Ovan angiven nyemission i mars 2017 genomfördes för att finansiera uppstarten och kommersialiseringen av den förvärvade produktplattformen FRISQ Care. Nyemission om 100,000 aktier gjordes som en del av den initiala köpeskillingen.

Ovan angiven nyemission i maj 2018 genomfördes för att möjliggöra snabbare expansion i Sverige och internationellt och riktades till ansedda institutionella investerare i Sverige.

Ovan angiven nyemission i oktober 2018 genomfördes med stöd av bolagsstämmans mandat för betalning för aktier i dotterbolaget Frisq AB som förvärvats i enlighet med incitamentsprogram.

Ovan angiven nyemission i mars 2019 genomfördes för att möjliggöra etablering av FRISQ i USA samt för att fortsatt stödja bolagets utveckling och verksamhet, såsom deltagande i större upphandlingar tillsammans med utvalda partners. Emissionen tecknades bl a av investerare av institutionell karaktär samt vissa större befintliga aktieägare.

Ovan angiven företrädesemission och sammanhörande överteckningsoption i februari 2020 genomfördes för att möjliggöra vidareutveckling av FRISQ Care produktens skalbarhet samt skapa förutsättningar för att medverka i större och långsiktigt lönsammare affärer.