Aktiekapitalets utveckling

Koncernen bildades genom nedan angiven apportemission varigenom samtliga dåvarande aktieägare i dotterbolaget FRISQ AB tecknade nya aktier i FRISQ Holding mot betalning i form av aktierna i FRISQ AB. Koncernen utökades under 2017 då FRISQ Care AB blev ett dotterbolag i koncernen i samband med ett förvärv. Nedan angiven nyemission i mars 2017 genomfördes för att finansiera uppstarten och kommersialiseringen av FRISQ Care. Nedan angiven nyemission om 100,000 aktier gjordes som en del av den initiala köpeskillingen.

Aktiekapitalet i FRISQ uppgår således för närvarande till 846 317 SEK, fördelat på 16 926 346 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Samtliga aktier är till fullo betalda och denominerade i SEK.

Enligt nuvarande bolagsordning, antagen vid extra bolagsstämma den 17 september 2015, ska aktiekapitalet vara lägst 625 000 SEK och högst 2 500 000 SEK fördelat på lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan:

Registrerat

Händelse

Förändring aktiekapital (SEK) Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kvot-värde (SEK)

Aktiekapital (SEK)

2014-01-22

Nybildning

50 000 1 000 000 1 000 000 0,05

50 000

2015-07-31

Nyemission

25 000 500 000 1 500 000 0,05

75 000

2015-11-24

Nyemission

50 000 1 000 000 2 500 000 0,05

125 000

2015-11-24

Nyemission

110 256,4 2 205 128 4 705 128 0,05

235 256,4

2015-11-24

Apportemission

389 743,6 7 794 872 12 500 000 0,05

625 000

2016-03-31

Nyemission

96 125 1 922 500 14 422 500 0,05

721 125

2017-03-31

Nyemission

120 192 2 403 846 16 826 346 0,05

841 317

2017-10-18

Nyemission

5 000 100 000 16 926 346 0,05

846 317