Aktien

FRISQs aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan den 12 oktober 2016.

Bolaget är ett så kallat avstämningsbolag vilket innebär att aktierna är registrerade i elektronisk form antingen i ägarnas namn (ägarkonto) eller i förvaltarens namn (förvaltarkonto) och kontoförs av Euroclear, i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen.

Aktieägarna i Bolaget erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan samtliga transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Samtliga aktier är fritt överlåtbara. Med undantag för de lock up-avtal som beskrivs nedan är aktierna inte föremål för några begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet och varken är eller har varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna är inte föremål för bestämmelser om konvertering. Varken Bolaget eller dess dotterbolag innehar aktier i Bolaget.

För aktierelaterade dokument, bemyndigande, utdelningspolicy etc se Bolagsbeskrivning här.

Aktiefakta

Handelsplats Nasdaq Stockholm
Lista First North Growth Market Stockholm
Kortnamn FRISQ
ISIN-kod SE0006994539
Noterad sedan 2016-10-12
Valuta SEK
Antal aktier 32 204 773