Bolagsordning

Frisq Holding AB Org.nr. 556959-2867.

Bolagsordning antagen vid Årsstämma den 4 juni 2019.

§ 1

Bolagets firma är Frisq Holding AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, bedriva förmedling av läkemedel genom utveckling av processer mellan vårdgivare och patienter. Bolaget skall även idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 625 000 och högst 2 500 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.