Ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare

FRISQ strävar efter att erbjuda våra anställda en marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, långsiktiga aktierelaterade incitament, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor. Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation.

Ersättning till styrelse

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman.

Vid årsstämman den 4 juni 2019 fattades beslut om att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om totalt 700,000 kr per år. Ersättningen är densamma som föregående år.