Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan kl. 13.45.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 20 mars 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 20 mars 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 20 mars 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Frisq Holding AB (publ), Att: Thomas Edlund, Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm alternativt per e-post till bolagsstamma@frisq.se. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adressen ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den fredagen 20 mars 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.frisqholding.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
9. Val av styrelseledamöter och revisorer
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
11. Beslut avseende incitamentsprogram 2020/2024 till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen utanför USA
a. Beslut om emission av teckningsoptioner
b. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
12. Beslut om personaloptionsprogram för anställda och nyckelkonsulter i Bolaget och koncernen inom USA
a. Beslut om införande av Personaloptionsprogram 2020/2024
b. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
13. Beslut om optionsprogram till styrelseledamot och emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
a. beslut om införande av Optionsprogram 2020/2023
b. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
c. Beredning av samtliga förslag m.m. (observeras att detta inte är en beslutspunkt)
14. Avslutande av stämman

Kallelsen i sin helhet hittar du genom att trycka här.