FRISQ beslutar om riktad nyemission i enlighet med incitamentsprogram

FRISQ Holding AB beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning för aktier i dotterbolaget Frisq AB som förvärvats i enlighet med incitamentsprogram.

Styrelsen i FRISQ Holding AB (“FRISQ” eller ”Bolaget”) har med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2018 beslutat om en riktad nyemission om 495 915 aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i Frisq AB. 

Två ledande befattningshavare innehade sammanlagt 110 teckningsoptioner i dotterbolaget Frisq AB. Enligt avtal föreligger både en rätt och skyldighet för optionsinnehavarna vid påkallande av teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna att överlåta aktierna i Frisq AB till Bolaget för ett vederlag om sammanlagt 495 915 aktier i Bolaget.

Genom beslut av styrelsen i FRISQ AB den 10 oktober 2018 har optionsinnehavarna tilldelats sammanlagt 110 nya aktier i Frisq AB och i omedelbar anslutning ingått avtal om apportemission. Teckningskursen uppgår till 19 SEK per aktie.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i FRISQ med 495 915 aktier från 19 722 287 aktier till 20 218 202 aktier och aktiekapitalet ökar med 24 795,75 kr från 986 114,35 kr till 1 010 910,10 kr.

___________________________________

Martin Irding, VD FRISQ

Tel: +46 (0)8 120 131 21

martin.irding@frisq.se 

___________________________________

Om FRISQ

FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. Via användarvänliga tjänster anpassade för läsplatta och mobil ges vårdgivare och patienter möjlighet att arbeta i framåtblickande vårdplaner oberoende av diagnos.

FRISQ:s lösningar, som är CE-märkta och bygger på internationella standarder, ger stöd åt vårdpersonal och möjliggör för patienter att bli mer engagerade i sin egen vård. Vårdteamet kan arbeta mer effektivt ihop, spara tid och säkerställa hög kvalitet. Läs mer på www.frisq.se    

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB (www.fnca.se, tel 08-528 00 399).

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se