FRISQ beslutar om riktad nyemission om cirka 53 miljoner kronor

FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North: FRISQ) har idag beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 53 miljoner kronor (“Nyemissionen”). Nyemissionen har tecknats av Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder och den tillträdande styrelseledamoten Lars Björk. Nyemissionen beslutades om med stöd av det bemyndigande som Bolaget erhöll från årsstämman den 3 maj 2017.

Styrelsen för FRISQ har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2017, beslutat om en riktad nyemission av 2 795 941 aktier till en teckningskurs om 19 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 53 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts av Bolagets styrelse baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North den 8 maj 2018.

Nyemissionen riktas till ansedda institutioner i Sverige, Swedbank Robur Ny Teknik och Handelsbanken Fonder, som tecknar aktier motsvarande 37 miljoner kronor respektive 15 miljoner kronor, samt till den tillträdande styrelseledamoten Lars Björk som tecknar aktier motsvarande 1,4 miljoner kronor. Lars Björk föreslås till nyval till FRISQ:s styrelse vid FRISQ:s bolagsstämma den 17 maj 2018.

FRISQ:s anpassade vårdplaner har potential att förändra vårdsystem både i Sverige och utomlands. Deras produkt verkar positivt för såväl patienter som vårdgivare och vi är övertygade om att innovationer inom digital hälsa som FRISQ kommer att spela en viktig roll i hållbara vårdsystem framöver” säger Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, förvaltare på Swedbank Robur Ny Teknik.

Jag är glad över att kunna välkomna Swedbank Robur Ny Teknik och Handelsbanken Fonder som aktieägare i FRISQ. De är medvetna om behovet av digitala lösningar för de patienter som behöver vårdplaner och det gläder mig att de också är övertygade om att FRISQ är lösningen. Nyemissionen kommer att hjälpa oss att stärka FRISQ:s organisation för att möjliggöra våra expansionsplaner och nå vår fulla potential” säger Martin Irding, vd för FRISQ.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för (i) internationell expansion genom investeringar i IT-integration mot lokala patientjournalsystem, legal rådgivning och etablering av nya partnerskap, (ii) uppbyggnad av Bolagets organisation inom försäljning, utveckling och marknadsföring, samt (iii) accelerera produktutvecklingen med fokus på akutvård, data-analys och AI.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 2 795 941 från 16 926 346 till 19 722 287. Aktiekapitalet ökar med cirka 139 797 kronor, från cirka 846 317 kronor till cirka 986 114 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att diversifiera aktieägarbasen med ansedda, svenska institutionella investerare, vilket förväntas förbättra likviditeten i aktien samt öka Bolagets kännedom bland framtida kunder och samarbetspartners. Vidare gör avvikelsen det möjligt för Bolaget att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet. Slutligen sker en mindre del av Nyemissionen för att erbjuda styrelseledamoten, som föreslagits väljas in i styrelsen på årsstämman den 17 maj 2018, möjlighet att teckna aktier.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i samband med Nyemissionen har fyra av Bolagets huvudägare, M Lindstrand Investment AB, Loer AB, Alarik Förvaltning AB och Stephan Clarkson (”Huvudägarna”), lånat ut 2 795 941 aktier till ABG Sundal Collier AB (”Sole Bookrunner”). Aktierna kommer att återlämnas till Huvudägarna efter det att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Bolaget har i samband med Nyemissionen, gentemot Sole Bookrunner, åtagit sig att under en stand-still-period om 90 dagar inte besluta om några emissioner av aktier eller andra aktie- eller skuldrelaterade finansiella instrument i Bolaget. Sole Bookrunner kan komma att medge undantag ifrån från detta åtagande.

ABG Sundal Collier AB agerade Sole Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, vd FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se

Denna information är sådan som FRISQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj kl. 08.05.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se