FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammad digital teknikplattform och storsatsar

FRISQ förvärvar ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. Teknikplattformen har utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman och är resultatet av mångårig forskning baserad på beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling.

I dag är patientens medverkan och inflytande över sin egen vård starkt begränsad. Samverkan och informationsutbyte mellan olika vårdgivare sinsemellan och med patienten är ofta bristfällig. Dessutom är systematisk uppföljning av effekten av olika läkemedel och det kontinuerliga lärandet om vilka åtgärder och aktiviteter som har bäst effekt för olika diagnosgrupper långt ifrån tillfredsställande.

Med teknologin i plattformen kan patienten äga och ha kontroll över sin egen vårdplan, enkelt och smidigt dela information samt interagera med en mängd olika vårdgivare och stödprogram från andra aktörer. Dessutom kan patienterna få bättre individanpassat stöd för att undvika de vanligaste problemen (t.ex. förstoppning, viktminskning, illamående, sömnlöshet etc) som medför sämre livskvalitet och ökat vårdbehov. Plattformen skapar kvalitetsförbättringar och utnyttjar tillgängliga resurser och kunskap på ett effektivare sätt.

Plattformen och metodiken har redan använts i Stockholms läns landsting. Den har även uppmärksammats både i Sverige och internationellt t.ex. i det så kallade GVC-projektet, där plattformen prövades i projektet som erhöll Sveriges största pris för klinisk forskning 2016 – Athenapriset.

”Mitt mål är att patienten ska äga sin vårdinformation. En välinformerad patient är alltid bättre rustad vilket stämmer väl överens med FRISQ’s verksamhet. Vi är mycket glada för att resultatet av vår forskning nu kan utvecklas vidare och i större skala och med finansiella resurser bidra till vårdens och den kliniska forskningens kvalitetsförbättring”, säger professor Martin Ingvar i en kommentar.

Systemet möjliggör också så kallade Real World Studies på stora patientgrupper över lång tid. En förutsättning för att göra denna typ av uppföljningsstudier med aktiva patientstödsaktiviteter är att systemet är integrerat mot befintliga journalsystem vilket är en av nyckelfunktionerna i plattformen.