FRISQ Holding AB avser att genomföra nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från Tempest SPV Ltd avser styrelsen att med stöd av stämmobemyndigandet genomföra en nyemission. Syftet med nyemissionen är att säkra Bolagets finansiella position.
 
Bemyndigandet möjliggör emission av upp till ca 31,9 miljoner aktier. Styrelsen avser att först genomföra en riktad emission och därefter en företrädesemission till samma emissionskurs. Det totala antalet aktier som ges ut i dessa emissioner ska rymmas inom bemyndigandet. De aktier som ges ut i den riktade emissionen kommer inte berättiga till deltagande i företrädesemissionen.
 
Med dessa nyemissioner bedöms Bolaget ha tillräckligt med finansiella medel för resten av 2022. Styrelsen har påbörjat arbetet tillsammans med ledningen för att anpassa kostnaderna och fokusera det kommersiella arbetet med mål att Bolaget ska bli kassaflödespositivt mot slutet av året 2022.  Detta innebär att de löpande intäkterna i Bolaget mot slutet av 2022 i snitt ska överstiga de beräknade månatliga kostnaderna om i snitt cirka 5 miljoner SEK. Signifikant större intäkter räknar Bolaget med på sikt när de avtal som avses ingås under 2022 får full verkan. Bolaget ser goda möjligheter att accelerera försäljningen under de kommande kvartalen, framför allt i Sverige.