Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.


Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 per post på adress Frisq Holding AB, Vasagatan 38, 2 tr, 111 20 Stockholm, per telefon 08 120 131 20 eller per e-mail bolagsstamma@frisq.se.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 11 maj 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. 


Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före årsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.frisq.se, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Stenbäck, 08-120 131 21, bolagsstamma@frisq.se


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut angående:

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

14. Styrelsen förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

15. Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen

16. Stämmans avslutande


Förslag till beslut 

Punkt 8b: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning m.m:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till en.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman föreslås att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 150,000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå med 100,000 kr samt att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Punkt 11: Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant

Föreslås att årsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Mats Lindstrand (omval), Anna Frick (omval), Åke Hallman (omval), Per Egon Johansson (omval), Lars Björk (nyval), Göran Hägglund (nyval) samt att för tiden intill nästa årsstämma välja Mazars SET Revisionsbyrå till ny revisor. Karina Tellinger McNeil har avböjt omval.

Lars Björk har under perioden 2000-2017 arbetat på Qlik och de sista 10 åren som bolagets VD. Under Lars ledning har bolaget gjort en internationell expansion som är bland de mest framgångsrika för svenska techbolag. Qlik har vuxit från ett litet Lundabaserat företag till en global ledare inom sin bransch med över 2,500 anställda, verksamhet i 120 länder, omsättning på över 6 miljarder kronor och över 45,000 kunder över hela världen. Qlik har utsetts av affärstidningen Forbes till ett av världens mest innovativa tillväxtbolag. Bolaget köptes 2016 ut från NASDAQ börsen i USA för cirka 25 miljarder kronor.

Göran Hägglund var partiledare för Kristdemokraterna från 2004 till 2015, socialminister från 2006 till 2014 samt riksdagsledamot från år 1991 till år 2015. Göran Hägglund har flerårig erfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor samt innehar styrelseuppdrag för flera hälso- och sjukvårdsföretag däribland Aleris AB (styrelseledamot) och Feelgood Svenska AB (styrelseordförande).

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med följande ändringar vilka framgår av bolagsordningen i fulltext upptagen som Bilaga 1 till dagordningen.

  •  Ändamålsbestämmelsen i bolagsordningen §3 stämmer inte längre överens med bolagets och koncernens verksamhet, varför denna föreslås ha följande betydelse:

§3

Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt via hel- eller delägda bolag, tillhandahålla digitala tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bolaget skall även idka därmed förenlig verksamhet. 

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger 20% av bolagets aktier efter genomförda emissioner (16,926,346 aktier). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av årsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14: Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Styrelsen för FRISQ Holding AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

1.       Emission av teckningsoptioner

1.1     Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 600,000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 300,000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.2     Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget FRISQ AB, (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.

1.3     Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

1.4     Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

1.5     Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

1.6     Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021.

1.7     Teckningskursen är 44 kronor per aktie.

1.8     De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9     Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

1.10   Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

1.11   Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2        Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1     Rätt till förvärv

          Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

          Rätt att köpa teckningsoptioner ska tillkomma koncernledningen och vissa nyckelpersoner i FRISQ-koncernen som ingått hembudsavtal med Bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som årsstämman fastställt. Teckningsoptionsprogram 2018:1 kommer att omfatta högst följande antal teckningsoptioner för de olika kategorierna av deltagare:

  •  FRISQ’s verkställande direktör kan, till marknadsvärde, förvärva högst 70,000 teckningsoptioner, och
  •  Övriga deltagare kan, till marknadsvärde, tillsammans förvärva högst 530,000 teckningsoptioner, det högsta antalet teckningsoptioner som varje deltagare kan förvärva ska baseras på deltagarens kompetens och ansvarsområde.

          Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

          Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

          Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2     Anmälan och tilldelning

          Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 18 maj – 25 maj 2018. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

          Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent.

          Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3     Pris och betalning m.m.

          Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 1,30 kronor per teckningsoption. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

          Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast fem dagar efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

          Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

2.4     Förköp och anställnings upphörande

          Teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda bolaget att inlösa teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller Dotterbolaget till återköp av teckningsoptionerna om en deltagares anställning i eller uppdrag för bolaget upphör.

3       Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1     Utspädning

          Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 600,000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,5 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

3.2     Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

          Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3.3    Beredning av ärendet

          Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare (BDO Corporate Finance) och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

3.4     Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

          Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i bolaget sedan tidigare tre aktierelaterade incitamentsprogram som vid fullt utnyttjande kan medföra emission av upp till 1,095,945 aktier. Därutöver finns 1,100,000 teckningsoptioner till säkerställande av fullgörandet av eventuell tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av FRISQ Care AB.

3.5     Instruktion till styrelsen

          Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

3.6     Beslutsregler

          Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.


Tillhandahållande av handlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Vasagatan 38, 111 20 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.frisq.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.


Stockholm i april 2018

Frisq Holding AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande, mail: mats.lindstrand@frisq.se

Martin Irding, VD, mail: martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl.12:00 CET.