Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 26 april 2017 per post på adress Frisq Holding AB, Vasagatan 38, 2 tr, 111 20 Stockholm, per telefon 08-120 131 21 eller per e-mail bolagsstamma@frisq.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 april 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickas till bolaget i god tid före årsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.frisqholding.se, och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:
  a)      Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)      Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer som skall väljas på stämman
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 13. Annat ärende enligt ABL (2005:551) eller bolagsordningen
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P.8b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt antal revisorer uppgå till en.

P.10: Stämman föreslås att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 200 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå med 100 000 kr samt att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

P.11: Föreslås att årsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Mats Lindstrand (omval), Anna Frick (omval), Åke Hallman (omval), Per Egon Johansson (omval), Karina Tellinger McNeil (omval) samt att för tiden intill nästa årsstämma välja Johan Kaijser (omval) till revisor.

P.12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger 20% av bolagets aktier efter genomförda emissioner (14 422 500). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av årsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar till årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Vasagatan 38, 111 20 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.frisqholding.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2017

FRISQ HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande, tel 08-120 131 21, mail: mats.lindstrand@frisq.se

Martin Irding, VD FRISQ Holding AB, tel 08-120 131 21, mail: martin.irding@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:00 CET.