Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding

Vid dagens extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (nedan ”FRISQ”) i Stockholm beslutades att godkänna styrelsens beslut den 13 februari 2016 om riktad nyemission av 2 403 846 aktier till emissionskursen 20,80 SEK samt emission av 1 100 000 teckningsoptioner.

Såsom kommunicerats i pressmeddelande den 13 februari 2017 har FRISQ ingått avtal om förvärv av ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. Teknikplattformen har utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman och är resultatet av mångårig forskning baserad på beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling.

Den riktade nyemissionen av aktier tillför FRISQ 50 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är till fullo inbetald till FRISQ. Emissionslikviden ska finansiera uppstarten av det nya affärsområdet FRISQ Care, certifiering och kommersialisering av den förvärvade teknikplattformen, mindre förvärv av kompletterande teknik samt kundanpassningar vid internationaliseringen.

Emissionen av teckningsoptioner sker för att säkerställa FRISQs åtagande, om villkoren härför är uppfyllda, att erlägga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av teknikplattformen i enlighet med ovan. Teckningsoptionerna kommer att vara pantsatta till FRISQ under löptiden och panten frisläpps i omgångar om/när villkoren för tilläggsköpeskilling är uppfyllda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande, tel 08-120 131 21, mail: mats.lindstrand@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 17:00 CET.