Kommuniké från FRISQ Holding AB:s årsstämma den 17 maj

Årsstämma i Frisq Holding AB hölls i Stockholm den 17 maj 2018.

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Lindstrand, Anna Frick, Åke Hallman och Per Egon Johansson. Till nya ledamöter valdes Lars Björk och Göran Hägglund. Karina Tellinger McNeil lämnade på egen begäran styrelsen på grund av andra engagemang.

Mats Lindstrand omvaldes till styrelseordförande.

Mazars Set Revisionsbyrå valdes till ny revisor. Samuel Bjälkemo kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om totalt 700 000 SEK samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att justera bolagsordningens ändamålsbestämmelse till att lyda: ”Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt via hel- eller delägda bolag, tillhandahålla digitala tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bolaget skall även idka därmed förenlig verksamhet.”

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger 20% av bolagets aktier efter genomförda emissioner. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om ett optionsprogram riktat till koncernledningen och vissa nyckelpersoner. Högst 600 000 teckningsoptioner kan emitteras. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs av 44 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för nyteckning av aktier under juni 2021. Teckningsoptionerna ska överlåtas till de teckningsberättigade till bedömt marknadsvärde.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på FRISQ Holding AB:s webbplats, www.frisqholding.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande FRISQ
E-post: mats.lindstrand@frisq.se

Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj kl. 08.00.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se