Månadsbrev mars

Medan en tredje Covid-19-våg tynger och dominerar sjukvården längtar vi alla efter en vår som ska ge oss nytt hopp och ny värme.

Pandemin påverkar vår bransch på så många sätt. Under de första Covid-vågorna stannades några pilotprojekt på grund av det överväldigande trycket på vården. Nu håller det nya normala på att stabiliseras, och samtliga FRISQs projekt rullar vidare som förväntat, eller bättre.

Det är till och med så att vårdpersonal som har haft tillgång till FRISQ Care sprider evangeliet om dess fördelar och många säger rent ut att FRISQ Care har förändrat hur de arbetar. Initierade innovations- och samarbetsprojekt fortsätter med FRISQ Care som grund och vi har i flera fall tillfrågats att utöka vårt engagemang. När en sjuksköterska ombads att använda och jämföra både FRISQ Care och den process de tidigare använt fick vi svaret: ”Glöm att jag gör en enda till inskrivning på det gamla sättet när jag har tillgång till FRISQ!”.

Pandemin påverkar också vårt kommersiella arbete. Även om långsiktiga vårdbeslut trängs undan av ett nödvändigt fokus på här och nu, är det underliggande intresset att fortsätta digitaliseringen intakt. Förväntningar från vårdens medarbetare är en allt viktigare drivkraft bakom vårdens fortsatta digitalisering. Samtidigt bekräftar färska marknadsanalyser vår uppfattning att även patienters förväntningar på tillgänglig rådgivning och digitala vårdtjänster spelar en alltmer pådrivande roll.

Prognoserna för den globala marknaden för IT-tjänster inom sjukvården kretsar nu kring en 15-procentig årlig tillväxt (CAGR). Det står alltmer klart att Covid-19 medför ökad efterfrågan på digital utveckling, inte minst eftersom behovet att kunna få hjälp och följa processer på distans har ökat så påtagligt. Detta adderar till tidigare kända faktorer såsom ett ökat behov att vårda kroniska sjukdomar och demografiska förändringar som tvingar fram effektiviseringar, samtidigt som teknisk infrastruktur och tekniska innovationer ökar möjligheterna. Därför finns idag mycket brett stöd för politiska initiativ att snabba på digitaliseringen av vården.

Behoven är enorma, samtidigt som implementeringsutmaningarna är mycket komplexa i nuvarande miljö. Därför kommer det att vara helt avgörande att ha erfarenhet av regelefterlevnad och höga funktionalitetskrav i redan gjorda implementeringar när beslutsfattare åter ökar sitt fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser.

George Thaw,
CEO, FRISQ