Delårsrapporter

Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2019 Rapporterad nettoomsättning var 0,03 Mkr (2,6) Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,53 Mkr Omklassificering av EU-finansierade kommersiellaprojekt till övriga intäkter om 0,5 Mkr Övriga intäkter uppgick till 0,6 Mkr (0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,7) Kassaflödet uppgick till -21,0 Mkr (-10,6) Likvida medel per 31 december var till 26,7 Mkr (41,7) Finansiell utveckling januari – december 2019 Rapporterad nettoomsättning om 1,9 Mkr ...

Delårsrapport juli – september 2019

Fortsatt fokus på större affärer Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar.