Delårsrapporter

Alla år

Delårsrapport andra kvartalet 2020

VD-kommentar Det är ett privilegium för mig att idag presentera min första kvartalsrapport och FRISQ:s andra kvartalsresultat för 2020. Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för en vårdsektor som, av nödvändighet, tvingats prioritera akutsjukvård – ofta med gammaldags verktyg och metoder som har ansträngts till bristningsgränsen – över modernisering och digitalisering. Men pandemin har också gjort FRISQ än mer relevant. Covid-19 har accelererat och accentuerat behovet, liksom möj...

Delårsrapport första kvartalet 2020

Statligt erkännande skapar möjligheter i en turbulent tid. FRISQ – enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet

Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2019 Rapporterad nettoomsättning var 0,03 Mkr (2,6) Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,53 Mkr Omklassificering av EU-finansierade kommersiellaprojekt till övriga intäkter om 0,5 Mkr Övriga intäkter uppgick till 0,6 Mkr (0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,7) Kassaflödet uppgick till -21,0 Mkr (-10,6) Likvida medel per 31 december var till 26,7 Mkr (41,7) Finansiell utveckling januari – december 2019 Rapporterad nettoomsättning om 1,9 Mkr ...

Delårsrapport juli – september 2019

Fortsatt fokus på större affärer Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar.

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

Finansiell utveckling. Fjärde kvartalet 2018. De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1). Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari - juni 2018. FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården.

Delårsrapport första kvartalet 2018

Januari – Mars 2018. Finansiell utveckling första kvartalet 2018.

Bokslutskommuniké 2017

Januari – December 2017. Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-6,6).

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Januari – september 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Januari – juni 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017

Januari – mars 2017

Bokslutskommuniké 2016

Januari – december 2016

Delårsrapport tredje kvartalet, 2016

Januari – september 2016