Pressmeddelanden

december, 2022

NOSA’s VD ger en videopresentation av bolaget på FRISQ Holdings hemsida

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB (NOSA) med organisationsnummer 556861-2294 (https://nosamed.com) för att förvärva 100 % av aktierna i NOSA. Affären är villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) i början av 2023. FRISQ ska betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli 60 % utestående a...

Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser

Styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB (NOSA) med organisationsnummer 556861-2294 (https://nosamed.com) för att förvärva 100 % av aktierna i NOSA. Affären kommer att vara villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) i början av 2023. FRISQ ska betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli 60 % utestående aktier till tidig...
november, 2022

FRISQ Holding AB slutför transaktionen för att avyttra FRISQ AB till Cambio

FRISQ Holding AB (FRISQ) och Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) har idag slutfört transaktionen av den tidigare kommunicerade avyttringen av FRISQ AB till Cambio. I enlighet med aktieköpsavtalet undertecknat av båda parter den 31 oktober 22, har Cambio betalat 31 miljoner kronor kontant som första delbetalning av transaktionen. Den andra kontantbetalningen på 9 miljoner kronor (netto efter eventuella justeringar) kommer att ske 6 månader efter tillträdet.Från den första avbetalningen på 31 mi...

FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

VD-kommentar Efter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio Healthcare System AB (Cambio). Budet om 40 miljoner SEK är fördelat på en köpeskilling om 31 miljoner SEK...
oktober, 2022

FRISQ Holding AB säljer sin operativa verksamhet till Cambio för 40 miljoner SEK

Efter ett stämmobeslut under måndagen den 31 oktober 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB beslutat att acceptera det tidigare kommunicerade bindande, villkorade budet från Cambio Healthcare Systems AB ("Cambio”) på 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQs operativa verksamhet. Styrelsen avser att under Q4 2022 ersätta FRISQ AB med ett förvärv av ny verksamhet.

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 31 oktober 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagetExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljning av samtliga aktier i Frisq AB, org. nr 556783-5664, villkorat av att aktieöverlåtelseavtal ingås senast 1 december 2022 med Cambio Healthcare System AB och att köpeskillin...

Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

FRISQs styrelse rekommenderar avyttring av den operativa verksamheten till Cambio för 40 miljoner SEK och avser att förvärva ny verksamhet

Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har mottagit ett bindande, villkorat bud från Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) på 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQs operativa verksamhet. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 31 oktober och rekommenderar till aktieägarna att budet ska accepteras. Styrelsen avser att under Q4 2022 ersätta FRISQ AB med ett förvärv av ny verksamhet. En separat bolagsstämma för detta förvärv kommer sammankallas innan innevarande års utgång....
september, 2022

FRISQ förlänger den exklusiva tidsfristen för Cambio att avge ett slutgiltigt bud avseende FRISQ Holdings operativa verksamhet

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) beslutat att inleda en formell, exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”). Samtalen som förts mellan parterna har varit positiva och båda parter avser att affären ska genomföras snarast möjligt. Vissa tekniska detaljer håller i nuläget på att utredas och Cambio har därför bett FRISQ om att förlänga den exklusiva tidsfristen med upp till en månad ytterligare, det vill...
augusti, 2022

Capio Äldre och Mobil Vård tecknar nya kommersiella avtal med FRISQ

Efter breddinförande av FRISQ Care på 31 enheter inom Capio Äldre och Mobil Vård tecknar de nu nya avtal med FRISQ. Avtalen gäller införande av FRISQ Care på nya enheter samt ett utökat implementerings- och supportuppdrag. Avtalen löper under 4 års tid och ordervärdet ligger på ca 1,6 MSEK med eventuella tillägg för utveckling och implementering.

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

VD kommentar Vård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa ett stort värde och det blev för många tydligt som lyssnade på Capios föredrag på Vitalis där de lyfte fram några av nyttorna med FRISQ, däribland ökad patientin...
juli, 2022

FRISQ går in i en formell exklusiv process för att avyttra verksamheten till Cambio med målsättning att transaktionen ska genomföras i september 2022. George Thaw avgår som VD.

Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har beslutat att inleda en formell exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Health Care System AB (”Cambio”). Efter flera månaders utvärdering av de bästa alternativen för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av FRISQ har styrelsen beslutat att acceptera ett förslag från Cambio. Båda parter ser stora synergier i en potentiell affär och är optimistiska om att uppnå en framgångsrik transaktion. Förslaget är att inleda en exklus...
juni, 2022

Capio redogör på Vitalis för hur de arbetar med att möta morgondagens vårdutmaningar med nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

På den nyligen avslutade Vitalis-mässan i Göteborg redogjorde Capio för sitt arbete med att transformera hur vård leverereras med nya arbetssätt som stöttas av det digitala verktyget FRISQ Care. Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef Capio Äldre och Mobil vård, säger att vården står inför stora utmaningar och att grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav från patienterna och vårdens uppdragsgivare, både ur kvalitets- och produktivitetsperspektiv. Detta kräver nya arbetsä...
maj, 2022

Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

Korrigeringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Delårsrapport första kvartalet 2022

VD-kommentar Under kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. Jag är mycket stolt över de resultat som lyfts fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av FRISQ Care hjälper Capio att leverer...

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.Ansv...
april, 2022

FRISQ offentliggör utfallet av företrädesemissionen

FRISQ Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 17 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 2 236 015 aktier, vilket motsvarar ca 18,65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför således Bolaget cirka 2.2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

FRISQs årsredovisning för 2021 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen avviker delvis vad gäller moderbolagets redovisning jämfört med vad som tidigare publicerats i bokslutskommunikén. Årsredovisningen är författad på svenska.

Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 27 april 2022. ii.         dels senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sig och eventuel...
mars, 2022

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

FRISQ genomför en företrädesemission om 12 MSEK

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

Kompletterande information om FRISQ Holdings riktade nyemission

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerats genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie.Nyemissionen tecknades till 80 procent av befintliga ägare med Nordica Life Insurance för kunders räkning (8 MSEK) och Nordic Cross Asset Management AB (1,5 MSEK) som största tecknare. Nya investerare utan tidigare ägande i bolaget tecknade 20 procent av nyemissionen med Gryningskust Holding AB (2 MSEK) och City Capital Partners AB (1,5 MSEK) som största tecknare...

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerat genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie. Denna nyemission kommer följas upp av en företrädesemission till samtliga aktieägare om högst 13,8 miljoner aktier till samma emissionskurs. Detaljerna om denna företrädesemission kommer att kommuniceras i nästa vecka. FRISQ avser att med det tillförda kapitalet accelerera bolagets positiva kommersiella utveckling med fokus på Sverige. Efter nästan två år av coro...

FRISQ Holding AB genomför nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”) har i tidigare pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att genomföra en nyemission. FRISQ har nu genomfört en nyemission.  Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från TEMPEST SPV Ltd har styrelsen med stöd av stämmobemyndigandet beslutat att genomföra en nyemission som sammantaget kan tillföra Frisq upp till 32 miljoner SEK. Nyemissionen ...

FRISQ Holding AB avser att genomföra nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från Tempest SPV Ltd avser styrelsen att med stöd av stämmobemyndigandet genomföra en nyemission. Syftet med nyemissionen är att säkra Bolagets finansiella position. Bemyndigandet möjliggör emission av upp till ca 31,9 miljoner aktier. Styrelsen avser att först genomföra en riktad emission och därefter en företrädesemission till samma emissionskurs...

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Januari - December 2021 VD-kommentar Förhoppningarna att vården skulle kunna blicka mot tiden efter pandemin, inklusive det nödvändiga innovationsarbetet som behövs, fick sig än en gång en kraftig törn när Omikron-varianten bildade en ny våg i sista kvartalet 2021. Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under utmanande förutsättningar. Samarbetet med bioteknikföretagen UCB och Amgen bryter ny mark och visar att FRISQ Care kan tillföra värde inom många olika områden. Det treårig...
februari, 2022

Uppdatering gällande avyttring av FRISQ Holding ABs dotterbolag

På extra bolagsstämma den 22 februari 2022 röstade närvarande aktieägare för avyttring av FRISQ Holdings dotterbolag till Tempest SPV Ltd, under förutsättning att köpeskillingen inte ändrades (106,4 MSEK), aktieöverlåtelseavtalet skedde på marknadsmässiga villkor och att undertecknande skulle ske senast den 28 februari 2022, 23.59 CET. Köparen har på grund av allvarlig sjukdom begärt anstånd med att inkomma med ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal. Styrelsen har därför beslutat att...

FRISQ Holding skjuter fram bokslutskommunikén

Med hänsyn till det beslut som togs på den extra bolagsstämman 22 februari 2022 har styrelsen för FRISQ Holding AB beslutat att skjuta fram bokslutskommunikén för 2021 i syfte att kunna slutföra en eventuell försäljning av dotterbolagen. Nytt datum för rapporten är onsdagen den 2 mars kl 08.00 CET, 2022.  För ytterligare information:George Thaw, CEO, FRISQinvestor@frisq.se Kort om FRISQ:FRISQ är ett healthtech-företag baserat på övertygelsen att kvaliteten i vården inte ska avgöras av förmågan att nav...

Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Fortsatt extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 22 februari 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagenBolagsstämman har idag beslutat att godkänna om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc villkorat av att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till 106 460 000 SEK, att aktieöverlåte...

Digitaliserade vårdplaner ska förbättra mödravården

FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.

Information om beslut om fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 8 februari 2022 kl 15:00 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Ajournering av fråga om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen till 22 februari 2022Bolagsstämman har beslutat att ajourneras och att beslut om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc ska anstå till fortsatt bolagsstämma, att hållas kl 15.00 den...

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB den 8/2 kl 14:00

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 8 februari 2022 kl 14.00 CET varvid aktieägarna fattade följande beslut.Ändring av Bolagets bolagsordningExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolaget verksamhetsföremål till att inkludera äga och förvalta lös egendom utöver, eller istället för, Bolagets nuvarande verksamhet, samt att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 2 000 0...

Uppdatering gällande bud på FRISQs operativa dotterbolag

Som tidigare meddelats har Styrelsen för FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") erhållit ett icke-bindande bud på Bolagets operativa dotterbolag FRISQ AB, FRISQ UK LTD och FRISQ USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") till en total köpeskilling om cirka 106 miljoner kronor. Erbjudandet har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos"). Med anledning av detta har FRISQs styrelse kallat till extra bolagsstämma den 8 februari kl 15.00 för a...
januari, 2022

RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

Rättelsen avser datumet för anmälan till de båda extra bolagsstämmorna den 8 februari 2022. Sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna är den 2 februari 2022. I tidigare publicerade kallelser framgår att sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna var den 1 februari 2022. Frisq Holding AB (publ) har idag uppdaterat kallelserna och kallelserna i sin helhet till bolagsstämm...

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Bolagsstämman är utsatt att ske direkt efter en första bolagsstämma vartill det kallats tidigare. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman   Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok...

FRISQ utökar sitt samarbete med Capio genom nytt avtal med Capio Ortopedi

Efter 12 månaders pilotprojekt väljer Capio Ortopedi nu att teckna ett treårsavtal med FRISQ. Avsikten med avtalet är att införa det digitala processtödet FRISQ Care på Capio Ortopedis samtliga enheter i enlighet med offererad licens- och implementationskostnad.

FRISQ har erhållit bud avseende avyttring av sina operativa dotterbolag

Insiderinformation: Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har mottagit ett bud på Bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") om totalt ca 106 miljoner SEK. Budet, som inte är bindande, har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos").

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman   Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 31 januari 2022. ii.         dels senast tisdagen den 1 februa...