Pressmeddelanden

januari, 2023

FRISQ Holding inleder process för Nasdaqs noteringsgranskning av NOSA

FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller "Bolaget") meddelade den 1 december 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med de större aktieägarna i NoseOption AB (”NOSA”) om att förvärva samtliga aktier i NOSA. Som ett led i det föreslagna förvärvet, som innebär en genomgripande förändring av Bolagets verksamhet (s.k. omvänt förvärv), ska FRISQ, i enlighet med vad som föreskrivs i regelverket för Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"), genomgå en förnyad noteringsgranskning. Noter...

FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

Januari – December 2022 VD-kommentar Under 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) utvärderat flera olika alternativ för att säkra bolagets framtid. Denna utvärdering ledda fram till en lösning där Cambio Helathcare Systems förvärvade FRISQs operativa verksamhet för 40 miljoner SEK den 31 oktober 2022. Parallellt har styrelsen arbetat med att identifiera en lämplig förvärvskandidat med stor värdetillväxt potential för att ersätta den gamla operative verksamheten i FRISQ. Detta arbete resu...

FRISQ Holding AB tidigarelägger publicering av bokslutskommunikén för 2022 från den 16 februari till den 23 januari

FRISQ Holding AB (FRISQ) har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för 2022 kommer att offentliggöras den 16 februari. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 23 januari. Orsaken till detta beslut är att arbetet med att färdigställa rapporten har gått snabbare än planerat. För ytterligare information:Mats Lindstrand, VD FRISQ Holding ABE-mail: investor@frisq.se Kort om FRISQ:FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. FNCA...
december, 2022

NOSA’s VD ger en videopresentation av bolaget på FRISQ Holdings hemsida

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB (NOSA) med organisationsnummer 556861-2294 (https://nosamed.com) för att förvärva 100 % av aktierna i NOSA. Affären är villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) i början av 2023. FRISQ ska betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli 60 % utestående a...

Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser

Styrelsen i FRISQ Holding AB (FRISQ) har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption AB (NOSA) med organisationsnummer 556861-2294 (https://nosamed.com) för att förvärva 100 % av aktierna i NOSA. Affären kommer att vara villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från en extra bolagsstämma (EGM) i början av 2023. FRISQ ska betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli 60 % utestående aktier till tidig...
november, 2022

FRISQ Holding AB slutför transaktionen för att avyttra FRISQ AB till Cambio

FRISQ Holding AB (FRISQ) och Cambio Healthcare Systems AB (Cambio) har idag slutfört transaktionen av den tidigare kommunicerade avyttringen av FRISQ AB till Cambio. I enlighet med aktieköpsavtalet undertecknat av båda parter den 31 oktober 22, har Cambio betalat 31 miljoner kronor kontant som första delbetalning av transaktionen. Den andra kontantbetalningen på 9 miljoner kronor (netto efter eventuella justeringar) kommer att ske 6 månader efter tillträdet.Från den första avbetalningen på 31 mi...

FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

VD-kommentar Efter en längre tids utvärdering av de bästa alternativen för att säkra FRISQs långsiktiga ekonomiska stabilitet och ett breddinförande av individanpassade, interaktiva vårdplaner som skapar värden för både patienter och vårdpersonal i Sverige, har styrelsen i FRISQ Holding AB accepterat ett bud att avyttra den operativa verksamheten (i form av dotterbolaget FRISQ AB) till Cambio Healthcare System AB (Cambio). Budet om 40 miljoner SEK är fördelat på en köpeskilling om 31 miljoner SEK...
oktober, 2022

FRISQ Holding AB säljer sin operativa verksamhet till Cambio för 40 miljoner SEK

Efter ett stämmobeslut under måndagen den 31 oktober 2022 har styrelsen i FRISQ Holding AB beslutat att acceptera det tidigare kommunicerade bindande, villkorade budet från Cambio Healthcare Systems AB ("Cambio”) på 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQs operativa verksamhet. Styrelsen avser att under Q4 2022 ersätta FRISQ AB med ett förvärv av ny verksamhet.

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 31 oktober 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagetExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna försäljning av samtliga aktier i Frisq AB, org. nr 556783-5664, villkorat av att aktieöverlåtelseavtal ingås senast 1 december 2022 med Cambio Healthcare System AB och att köpeskillin...

Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 oktober 2022 kl. 11.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

FRISQs styrelse rekommenderar avyttring av den operativa verksamheten till Cambio för 40 miljoner SEK och avser att förvärva ny verksamhet

Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har mottagit ett bindande, villkorat bud från Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) på 40 miljoner SEK för att förvärva FRISQs operativa verksamhet. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 31 oktober och rekommenderar till aktieägarna att budet ska accepteras. Styrelsen avser att under Q4 2022 ersätta FRISQ AB med ett förvärv av ny verksamhet. En separat bolagsstämma för detta förvärv kommer sammankallas innan innevarande års utgång....
september, 2022

FRISQ förlänger den exklusiva tidsfristen för Cambio att avge ett slutgiltigt bud avseende FRISQ Holdings operativa verksamhet

Som tidigare meddelats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) beslutat att inleda en formell, exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”). Samtalen som förts mellan parterna har varit positiva och båda parter avser att affären ska genomföras snarast möjligt. Vissa tekniska detaljer håller i nuläget på att utredas och Cambio har därför bett FRISQ om att förlänga den exklusiva tidsfristen med upp till en månad ytterligare, det vill...
augusti, 2022

Capio Äldre och Mobil Vård tecknar nya kommersiella avtal med FRISQ

Efter breddinförande av FRISQ Care på 31 enheter inom Capio Äldre och Mobil Vård tecknar de nu nya avtal med FRISQ. Avtalen gäller införande av FRISQ Care på nya enheter samt ett utökat implementerings- och supportuppdrag. Avtalen löper under 4 års tid och ordervärdet ligger på ca 1,6 MSEK med eventuella tillägg för utveckling och implementering.

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

VD kommentar Vård-Sverige närmade sig under kvartalet den vårdkris vi nu befinner oss i och sommar-månaderna har varit extremt utmanande på många håll i landet. Vårdsituationen gör att behovet av lösningar som kan hjälpa till att avlasta systemet utan att sänka kvaliteten på vården är både stort och tydligt. Här vet vi att FRISQ kan skapa ett stort värde och det blev för många tydligt som lyssnade på Capios föredrag på Vitalis där de lyfte fram några av nyttorna med FRISQ, däribland ökad patientin...
juli, 2022

FRISQ går in i en formell exklusiv process för att avyttra verksamheten till Cambio med målsättning att transaktionen ska genomföras i september 2022. George Thaw avgår som VD.

Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har beslutat att inleda en formell exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Health Care System AB (”Cambio”). Efter flera månaders utvärdering av de bästa alternativen för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av FRISQ har styrelsen beslutat att acceptera ett förslag från Cambio. Båda parter ser stora synergier i en potentiell affär och är optimistiska om att uppnå en framgångsrik transaktion. Förslaget är att inleda en exklus...
juni, 2022

Capio redogör på Vitalis för hur de arbetar med att möta morgondagens vårdutmaningar med nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

På den nyligen avslutade Vitalis-mässan i Göteborg redogjorde Capio för sitt arbete med att transformera hur vård leverereras med nya arbetssätt som stöttas av det digitala verktyget FRISQ Care. Thorleif Nilsen, Affärsområdeschef Capio Äldre och Mobil vård, säger att vården står inför stora utmaningar och att grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav från patienterna och vårdens uppdragsgivare, både ur kvalitets- och produktivitetsperspektiv. Detta kräver nya arbetsä...
maj, 2022

Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

Korrigeringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Delårsrapport första kvartalet 2022

VD-kommentar Under kvartalet har vi utökat vårt samarbete med den privata vårdgivaren Capio. Utöver det fleråriga avtalet med Capio Äldre och Mobil Vård har Capio Ortopedi tecknat ett 3-årigt avtal med oss. Det nya avtalet tecknades efter ett framgångsrikt pilotprojekt, som verkligen bevisar att FRISQ Care tillför värde som våra kunder är villiga att betala för. Jag är mycket stolt över de resultat som lyfts fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av FRISQ Care hjälper Capio att leverer...

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 5 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.VinstdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.Ansv...
april, 2022

FRISQ offentliggör utfallet av företrädesemissionen

FRISQ Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 17 mars 2022 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades 2 236 015 aktier, vilket motsvarar ca 18,65 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför således Bolaget cirka 2.2 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

FRISQs årsredovisning för 2021 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2021 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen avviker delvis vad gäller moderbolagets redovisning jämfört med vad som tidigare publicerats i bokslutskommunikén. Årsredovisningen är författad på svenska.

Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 27 april 2022. ii.         dels senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sig och eventuel...
mars, 2022

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

FRISQ genomför en företrädesemission om 12 MSEK

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 83...

Kompletterande information om FRISQ Holdings riktade nyemission

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerats genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie.Nyemissionen tecknades till 80 procent av befintliga ägare med Nordica Life Insurance för kunders räkning (8 MSEK) och Nordic Cross Asset Management AB (1,5 MSEK) som största tecknare. Nya investerare utan tidigare ägande i bolaget tecknade 20 procent av nyemissionen med Gryningskust Holding AB (2 MSEK) och City Capital Partners AB (1,5 MSEK) som största tecknare...

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

FRISQ Holding AB har som tidigare kommunicerat genomfört en riktad nyemission av 18 150 000 aktier till emissionskursen en (1) SEK per aktie. Denna nyemission kommer följas upp av en företrädesemission till samtliga aktieägare om högst 13,8 miljoner aktier till samma emissionskurs. Detaljerna om denna företrädesemission kommer att kommuniceras i nästa vecka. FRISQ avser att med det tillförda kapitalet accelerera bolagets positiva kommersiella utveckling med fokus på Sverige. Efter nästan två år av coro...

FRISQ Holding AB genomför nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”) har i tidigare pressmeddelande offentliggjort sin avsikt att genomföra en nyemission. FRISQ har nu genomfört en nyemission.  Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från TEMPEST SPV Ltd har styrelsen med stöd av stämmobemyndigandet beslutat att genomföra en nyemission som sammantaget kan tillföra Frisq upp till 32 miljoner SEK. Nyemissionen ...

FRISQ Holding AB avser att genomföra nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

Eftersom styrelsen i FRISQ Holding AB (nedan ”Frisq” eller ”Bolaget”) under måndagen inte har mottagit ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal från Tempest SPV Ltd avser styrelsen att med stöd av stämmobemyndigandet genomföra en nyemission. Syftet med nyemissionen är att säkra Bolagets finansiella position. Bemyndigandet möjliggör emission av upp till ca 31,9 miljoner aktier. Styrelsen avser att först genomföra en riktad emission och därefter en företrädesemission till samma emissionskurs...

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Januari - December 2021 VD-kommentar Förhoppningarna att vården skulle kunna blicka mot tiden efter pandemin, inklusive det nödvändiga innovationsarbetet som behövs, fick sig än en gång en kraftig törn när Omikron-varianten bildade en ny våg i sista kvartalet 2021. Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats åstadkomma under utmanande förutsättningar. Samarbetet med bioteknikföretagen UCB och Amgen bryter ny mark och visar att FRISQ Care kan tillföra värde inom många olika områden. Det treårig...
februari, 2022

Uppdatering gällande avyttring av FRISQ Holding ABs dotterbolag

På extra bolagsstämma den 22 februari 2022 röstade närvarande aktieägare för avyttring av FRISQ Holdings dotterbolag till Tempest SPV Ltd, under förutsättning att köpeskillingen inte ändrades (106,4 MSEK), aktieöverlåtelseavtalet skedde på marknadsmässiga villkor och att undertecknande skulle ske senast den 28 februari 2022, 23.59 CET. Köparen har på grund av allvarlig sjukdom begärt anstånd med att inkomma med ett underskrivet och bindande aktieöverlåtelseavtal. Styrelsen har därför beslutat att...

FRISQ Holding skjuter fram bokslutskommunikén

Med hänsyn till det beslut som togs på den extra bolagsstämman 22 februari 2022 har styrelsen för FRISQ Holding AB beslutat att skjuta fram bokslutskommunikén för 2021 i syfte att kunna slutföra en eventuell försäljning av dotterbolagen. Nytt datum för rapporten är onsdagen den 2 mars kl 08.00 CET, 2022.  För ytterligare information:George Thaw, CEO, FRISQinvestor@frisq.se Kort om FRISQ:FRISQ är ett healthtech-företag baserat på övertygelsen att kvaliteten i vården inte ska avgöras av förmågan att nav...

Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Fortsatt extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 22 februari 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i dotterbolagenBolagsstämman har idag beslutat att godkänna om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc villkorat av att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till 106 460 000 SEK, att aktieöverlåte...

Digitaliserade vårdplaner ska förbättra mödravården

FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digital, interaktiv vårdplan i syfte att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet, barnmorskemottagningen och förlossningsenheten. Ambitionen med projektet är att genom moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.

Information om beslut om fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls den 8 februari 2022 kl 15:00 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Ajournering av fråga om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen till 22 februari 2022Bolagsstämman har beslutat att ajourneras och att beslut om försäljning av samtliga aktier i bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc ska anstå till fortsatt bolagsstämma, att hållas kl 15.00 den...

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB den 8/2 kl 14:00

Extra bolagsstämma 2022 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 8 februari 2022 kl 14.00 CET varvid aktieägarna fattade följande beslut.Ändring av Bolagets bolagsordningExtra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolaget verksamhetsföremål till att inkludera äga och förvalta lös egendom utöver, eller istället för, Bolagets nuvarande verksamhet, samt att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 2 000 0...

Uppdatering gällande bud på FRISQs operativa dotterbolag

Som tidigare meddelats har Styrelsen för FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") erhållit ett icke-bindande bud på Bolagets operativa dotterbolag FRISQ AB, FRISQ UK LTD och FRISQ USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") till en total köpeskilling om cirka 106 miljoner kronor. Erbjudandet har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos"). Med anledning av detta har FRISQs styrelse kallat till extra bolagsstämma den 8 februari kl 15.00 för a...
januari, 2022

RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

Rättelsen avser datumet för anmälan till de båda extra bolagsstämmorna den 8 februari 2022. Sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna är den 2 februari 2022. I tidigare publicerade kallelser framgår att sista datum för anmälan till och insändande av dokumentation för ombud, fullmakt m.m. till bolagsstämmorna var den 1 februari 2022. Frisq Holding AB (publ) har idag uppdaterat kallelserna och kallelserna i sin helhet till bolagsstämm...

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Bolagsstämman är utsatt att ske direkt efter en första bolagsstämma vartill det kallats tidigare. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman   Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok...

FRISQ utökar sitt samarbete med Capio genom nytt avtal med Capio Ortopedi

Efter 12 månaders pilotprojekt väljer Capio Ortopedi nu att teckna ett treårsavtal med FRISQ. Avsikten med avtalet är att införa det digitala processtödet FRISQ Care på Capio Ortopedis samtliga enheter i enlighet med offererad licens- och implementationskostnad.

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman   Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste: i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 31 januari 2022. ii.         dels senast tisdagen den 1 februa...

FRISQ har erhållit bud avseende avyttring av sina operativa dotterbolag

Insiderinformation: Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har mottagit ett bud på Bolagets operativa dotterbolag Frisq AB, Frisq UK LTD och Frisq USA Holding Inc (tillsammans "Dotterbolagen") om totalt ca 106 miljoner SEK. Budet, som inte är bindande, har lämnats av Kerdos Capital Ventures Ltd ("Kerdos").
december, 2021

FRISQ tecknar kreditfacilitet om 15 miljoner kronor

FRISQ Holding AB har idag ingått avtal om en kreditfacilitet med Gryningskust Holding AB och Crafoord Capital Partners AB. Kreditfaciliteten uppgår till 15 miljoner SEK.
november, 2021

FRISQ i samarbete med UCB och Amgen för att underlätta implementering av vårdplaner för patienter med osteoporos

FRISQ har ingått en överenskommelse med bioteknikföretagen UCB och Amgen om att i samarbete med utvalda kliniker utforma heltäckande, digitaliserade vårdplaner för patienter som lider av osteoporos (benskörhet). Projektet kommer att finansieras av UCB Pharma Sverige. Ordervärdet för FRISQ är cirka 0,5 MSEK exklusive eventuella tilläggsbeställningar för implementering plus licensintäkter som kan tillkomma för ytterligare kliniker som ansluter sig.

FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

VD-kommentar Under kvartalet har vi nått en milstolpe i samarbetet med Capio Äldre och Mobil. Det femåriga avtalet implementeras nu över Capios kliniker och uppstartsmöten har framgångsrikt genomförts med medarbetare från Capio Geriatrik. FRISQ Care har mottagits positivt och mjukvaran sägs göra det ”lätt att göra rätt” samtidigt som patientsäkerheten ökar, samarbetet i vårdteamet förbättras och mötet med patienten blir en bättre upplevelse. Jag är också glad över att kunna meddela att Karen Ve...
september, 2021

FRISQs UK-chef delar sin syn på den brittiska marknaden

FRISQ publicerade idag en Q&A om den brittiska hälsovårdssektorns post-covid-utmaningar samt möjligheterna för FRISQ, av och med FRISQs UK-chef Roger Evans.
juli, 2021

FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

VD-kommentar FRISQs kapitalmarknadsdag i maj var ett fint tillfälle att presentera var FRISQ är och vart vi är på väg. Vi kunde då, och kan nu, rapportera att högre löpande intäkter har haft en positiv effekt på kassaflödet, tillsammans med en kostnadskontroll som förskjutit medel från administration till utveckling och marknadsbearbetning, inklusive utökad säljstyrka och mer fotarbete i Storbritannien. Vi kunde då också presentera vårt innovativa arbete med plattformen; hur vi uppmuntrar och mo...

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

Under andra kvartalet har FRISQs utvecklingsteam fortsatt arbetet att förbättra vår plattforms prestanda och skalbarhet. Framgångarna med detta arbete syns i den nyligen tillkännagivna affären med Capio Äldre och Mobil Vård, det ökade intresset för ett erbjudande fokuserat mot läkemedelsbolag och en initial dragningskraft i Storbritannien (se nedan).Funktionellt sett, möjliggör plattformen nu att patientrapporterade data används, givet uttryckligt godkännande, i klinisk miljö. Hanteringen av data har, sä...

FRISQ tecknar femårsavtal med Capio Äldre och Mobil Vård – Ordervärde 15 miljoner

FRISQ (NASDAQ: ”FRISQ”) har tecknat ett kommersiellt avtal med Capio Äldre och Mobil Vård. Avtalet löper under 5 år och ordervärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Avtalet träder i kraft 1 juli 2021 och ersätter det tidigare ingångna pilotavtalet, efter att FRISQ Care har utvärderats i konkurrens med andra system.
april, 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

VD-kommentar Pandemin fortsätter att påverka vår bransch på många sätt. Men även om utrymmet för långsiktiga digitaliseringsbeslut är litet just nu, rullar FRISQs pilotprojekt på som planerat - eller bättre. Våra kunders innovationsprojekt fortsätter med FRISQ Care som grund och vi har i flera fall tillfrågats om möjligheten att utöka vårt engagemang. Vår produktutveckling får väldigt uppmuntrande feedback från vårdens medarbetare. Bördan av administrativa uppgifter minskas, patienternas vårdproces...
mars, 2021

Ulrika Jones ny CFO

FRISQ har utsett Ulrika Jones till ny Chief Financial Officer. Jones ansluter till företaget som digitaliserar vårdprocesser efter att tidigare haft det finansiella ansvaret i unga, framgångsrika verksamheter såsom Linas Matkasse, Speqtra och Bambuser.
februari, 2021

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2021 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
januari, 2021

FRISQs årsredovisning för 2020 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org.nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 februari 2021 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020
november, 2020

Capio Ortopedi tecknar avtal med FRISQ

Efter att det senaste året framgångsrikt samarbetat med FRISQ på Capio äldre och mobil vård, tecknar Capio Ortopedi nu avtal med FRISQ.

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

VD-kommentar Nu när vi avslutar ett hektiskt kvartal för FRISQ är jag stolt över att kunna konstatera att vi genomfört en fulltecknad riktad nyemission på 78,75 miljoner SEK. Kapitaltillskottet kommer att stärka vårt försäljnings- och implementeringsarbete under 2021. Medan vi arbetar hårt för att utveckla en produkt som driver både bättre vård och patientengagemang är vi ödmjukt medvetna om att sjukvården fortsatt är under extremt tryck i och med den pågående pandemin, resurser är knappa och det fi...

Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ; samt information om tilldelning av samtliga aktier i riktad nyemission

Extra bolagsstämman i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 4 november 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
oktober, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 november 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.45.

FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad emission om 15 750 000 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 5,00 SEK per aktie. Den Riktade Emissionen är fulltecknad och förväntas tillföra FRISQ 78,75 miljoner SEK. Kallelsen till extra bolagsstämma kommer idag att publiceras i ett separat pre...

Förändringar i FRISQs styrelse

Anna Frick avgår på egen begäran i samförstånd med övriga ledamöter och Åke Hallman kommer att ställa sin plats till förfogande vid nästa bolagsstämma.
augusti, 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020

VD-kommentar Det är ett privilegium för mig att idag presentera min första kvartalsrapport och FRISQ:s andra kvartalsresultat för 2020. Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för en vårdsektor som, av nödvändighet, tvingats prioritera akutsjukvård – ofta med gammaldags verktyg och metoder som har ansträngts till bristningsgränsen – över modernisering och digitalisering. Men pandemin har också gjort FRISQ än mer relevant. Covid-19 har accelererat och accentuerat behovet, liksom möj...

FRISQ tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

FRISQ tecknar nu ett utvecklings-, underhålls- och supportavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) vilket reglerar användning av FRISQ Care efter genomförda pilotprojekt i regionen.

FRISQ har utsett interim VD

George Thaw har utsetts till interim VD för healthtechbolaget FRISQ. Beslutet fattades av styrelsen den 6e augusti och gäller per i dag. Under interimperioden kommer styrelsen att leta efter en ny ordinarie VD, som ska fortsätta utveckla företaget under dess förestående fas. Martin Irding, som har varit VD sedan 2016 fortsätter att arbeta på bolaget i rollen som Chief Customer and Partner Engagement Officer där han bland annat kommer att använda sina djupgående erfarenheter för att leda FRISQ i fra...
juli, 2020

Nytt projekt i Region Skåne ska använda FRISQ för att utvärdera arbetet med framåtblickande vårdplaner

Ett nytt gemensamt projekt mellan FRISQ, Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL (KAAK), Lungmedicin och Allergologi, SUS och Innovation Skåne AB kommer börja använda FRISQ Care i syfte att utvärdera metoden med framåtblickande vårdplaner. Det innebär även att FRISQ för första gången används i en klinisk utvärderingsmiljö av en vårdgivare i Region Skåne.
maj, 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020

Statligt erkännande skapar möjligheter i en turbulent tid. FRISQ – enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet
april, 2020

Operationell uppdatering med anledning av coronapandemin

Med anledning av den rådande coronapandemin och dess påverkan på vårdsektorn vill vi ge en uppdatering om hur FRISQ påverkas och hur vi anpassar oss utifrån de nya förutsättningarna.

Statlig utredning identifierar FRISQ som teknisk lösning för det efterfrågade patientkontraktet

Den statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård” har i sitt huvudbetänkande som presenterades i förra veckan identifierat FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet.

FRISQ tecknar avtal med Lunds universitet

FRISQ och Lunds universitet har tecknat ett avtal för användning av FRISQ Care. Institutionen för psykologi kommer använda FRISQ Care för forskning inom psykisk ohälsa.
mars, 2020

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2020 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 26 mars 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Förslag till ändrad dagordning för Årsstämma 2020

Styrelsen i FRISQ Holding AB har, givet den rådande omvärldssituationen, beslutat att skjuta på implementering av incitamentsprogram för anställda till följd av att punkterna 11 och 12 i förslaget till Dagordning för Årsstämma 2020 utgår.

FRISQs årsredovisning för 2019 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.
februari, 2020

Rättelse avseende kallelse till årsstämma i FRISQ

Rättelsen avser datumet för årsstämman samt avstämningsdag för deltagande vid årsstämman. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2020 och avstämningsdagen kommer att vara fredagen den 20 mars 2020. Kallelsen i sin helhet följer nedan.

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan kl. 13.45.

Ytterligare information om utfallet i FRISQs företrädesemission

FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") offentliggjorde igår utfallet av den fullt garanterade företrädesemissionen av 7 175 460 aktier ("Företrädesemissionen"). I Företrädesemissionen hade styrelsen lämnat en överteckningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier ("Överteckningsoptionen"), vilken utnyttjades till fullo. FRISQ har mottagit frågor från investerare om ytterligare information om utfallet i Företrädesemissionen och vill härmed lämna följande i...

Företrädesemissionen i FRISQ övertecknades med cirka 20 procent och styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen till fullo

INSIDERINFORMATION: FRISQ Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") offentliggör härmed det slutliga utfallet av den fullt garanterade nyemissionen av 7 175 460 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 januari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämman den 30 januari 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen övertecknades och det slutgiltiga utfallet visar att 6 604 467 aktier, motsvarande cirka 92,04 procent av Företrädesemissionen, tecknades med s...

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

Idag den 4 februari 2020 inleds teckningstiden i FRISQ Holding AB fullt garanterade Företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Den 30 januari 2020 godkände extra bolagsstämman i FRISQ Holding AB styrelsens beslut att genomföra en Företrädesemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie, totalt högst cirka 64,6 MSEK. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtagande...

FRISQ offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

Den 30 januari 2020 godkände extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”) styrelsens beslut, fattat den 13 januari 2020, att genomföra en nyemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som g...
januari, 2020

Högt patientengagemang hos kunder som använder FRISQ – möjliggör friskare patienter och effektivare vård

En analys av FRISQ Care utförd hos flera kunder under hösten visar på ett mycket högt patientengagemang på runt 80% för flera olika patientgrupper. Resultaten visar därmed FRISQ:s potential att hjälpa vården möjliggöra både friskare och nöjdare patienter och på samma gång spara tid och kostnader. 

Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ

Extra bolagsstämman i Frisq Holding AB (publ) (”FRISQ” eller ”Bolaget”) hölls idag den 30 januari 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2019 Rapporterad nettoomsättning var 0,03 Mkr (2,6) Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,53 Mkr Omklassificering av EU-finansierade kommersiellaprojekt till övriga intäkter om 0,5 Mkr Övriga intäkter uppgick till 0,6 Mkr (0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,7) Kassaflödet uppgick till -21,0 Mkr (-10,6) Likvida medel per 31 december var till 26,7 Mkr (41,7) Finansiell utveckling januari – december 2019 Rapporterad nettoomsättning om 1,9 Mkr ...

FRISQ ingår avsiktsförklaring med ledande universitetssjukhus i USA

FRISQ och universitetssjukhuset Dartmouth–Hitchcock Medical Center (DHMC) i New Hampshire, USA har ingått en avsiktsförklaring om att teckna ett licensavtal, där FRISQ Care inledningsvis ska användas vid behandling av hjärtsvikt.  Planen är att under den kommande perioden konfigurera FRISQ Care så att DHMC och deras regionala vårdgivare på den amerikanska östkusten kan skapa patientunika och interaktiva vårdplaner för kontinuerlig kommunikations- och informationsutbyte mellan vårdens personal och pa...

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ), org. nr 556959-2867 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 januari 2020 kl. 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan kl. 13.45.

FRISQ genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Frisq Holding AB (”FRISQ” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att, under försättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, genomföra en nyemission om högst 7 175 460 aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 64,6 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen lämnat en överte...
december, 2019

FRISQ tecknar nytt avtal med vårdgivaren Cereb

Idag står det klart att FRISQ tecknar ett nytt avtal med Cereb – en privat vårdgivare med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Helsingborg och snart även i Malmö.

FRISQ förstärker ledningsgruppen med global säljchef med bakgrund från Salesforce.com

Johan Zetterström blir ny globalt ansvarig försäljningschef på healthtech-bolaget FRISQ. Johan har över 25 års erfarenhet av att skala upp produkter liknande FRISQ, som Salesforce. com och Projectplace AB, både i Norden och internationellt.
november, 2019

FRISQ Care lanseras i rehabiliteringsyfte av vanlig cancerform

FRISQ Care kommer att användas i samarbete med Professor Anna Martling vid Karolinska Institutet (KI) för att studera nya metoder som syftar till att förbättra rehabiliteringen av patienter med kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer).

Capio och FRISQ tecknar avtal gällande FRISQ Care

FRISQ har tecknat ett avtal med Capio kopplat till affärsområdet ”Äldre och mobil vård”. Avtalet rör användning av tjänsten FRISQ Care.

Delårsrapport juli – september 2019

Fortsatt fokus på större affärer Analyser visar på kraftigt ökat patientengagemang med FRISQ Care.

Operationell uppdatering 5 november 2019

Årets tre första kvartal har varit några av de mest produktiva hittills och öppnat upp för samarbetsmöjligheter med några av vårdens största aktörer. Dessutom har FRISQ:s värdeproposition att förbättra ett produktivt samarbete mellan vårdpersonal och patient kunnat påvisas i de första mätbara analyserna av bolagets mjukvara, FRISQ Care. Det ökade intresset för samarbete har inneburit en tillfällig förändring i allokeringen av resurser där försäljning till mindre, enskilda aktörer prioriterats ned...
september, 2019

Förändringar i FRISQ:s ledningsgrupp

Magdalena Stenbäck, idag CFO på FRISQ, går in i en nyinrättad roll med fokus på prioriterade strategiska och finansiella projekt inom Bolaget. Som en konsekvens av de nya arbetsuppgifterna så kommer hon att lämna sin roll som CFO, som hon haft sedan hösten 2016. Annika Muskantor har utsätts till ny CFO för FRISQ och tillträder sin tjänst den 9 september. Annika kommer att ingå i koncernledningen för Bolaget. Annika har bred...
augusti, 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fokus på större affärer och samarbeten

Operationell uppdatering 15 augusti 2019

Med denna operationella uppdatering vill vi ge några kommentarer kring händelser under våren och sommaren, både inom FRISQ och i health- tech-sektorn i stort. Uppdateringen inkluderar kommentarer kring bland annat Alliance for Innovative Care – samarbetet med andra aktörer inom vårdens ekosystem, USA-expansionen och det harmoniserade erbjudan- det till apotek och vårdgivare. Nu ser vi fram emot en spännande höst där fler och fler får möjligheten att använda FRISQ Care.
juli, 2019

FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand har sedan publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2019 förvärvat 25,598 aktier i FRISQ.

FRISQ och Apoteksgruppen samarbetar vidare i pilot

Apoteksgruppen och FRISQ har genomfört en förstudie om hur apotek på ett strukturerat sätt kan ge stöd och följa upp läkemedelsanvändning och riskfaktorer hos KOL-patienter. Arbetet har landat i ett avtal om en pilotsatsning där en kostnadsfri tjänst ska erbjudas KOL-patienter.
juni, 2019

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Årsstämman 2019 i Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" eller "Bolaget") hölls idag den 4 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i FRISQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöt...
maj, 2019

FRISQ i samarbete med flera andra ledande e-hälsobolag – presenteras på E-hälsomässan Vitalis

För att svara upp mot vården och omsorgens behov förstärks nu samarbetet inom e-hälsans ekosystem. Genom ett samarbete mellan flera av branschens ledande aktörer, möts de krav och förväntningar som ställs på de nya vårdinformationsmiljöerna, både i Sverige och utomlands.Samarbetet kommer att presenteras i CompuGroup Medical (CGM):s monter på tisdag 21 maj på E-hälsomässan Vitalis och på scenen är...

FRISQ deltar i SvD Börsplus temadag Digitala Vinnare

Den 13 maj deltar healthtech-bolaget FRISQ och vd Martin Irding i SvD Börsplus årliga temadag "Digitala vinnare" – där bolag från flera branscher med digitalisering som drivande tillväxtfaktor står i centrum.

Delårsrapport första kvartalet 2019

Skiftat fokus till införsäljning av skalbara produkter och större upphandlingar.

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ).
april, 2019

FRISQ:s årsredovisning för 2018 är publicerad

FRISQ meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 är publicerad på bolagets hemsida www.frisqholding.se. Årsredovisningen är författad på svenska.
mars, 2019

FRISQ genomför riktad nyemission om cirka 67 miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

FRISQ offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

Finansiell utveckling. Fjärde kvartalet 2018. De totala intäkterna uppgick till 3,0 Mkr (0,1) varav nettoomsättning utgjorde 2,6 Mkr (0,1). Resultat per aktie uppgick till -0,7 kr (-0,4).

Socialstyrelsen lyfter FRISQ som lärdomsprojekt i ny rapport

I Socialstyrelsens nya rapport om patientens väg genom vården lyfts FRISQ Care och samarbetet med Västra Götalandsregionen (VGR) som ett lärdomsprojekt – med stor potential till kvalitetsförbättringar både ur ett patient- och ett vårdgivarperspektiv.

FRISQ tecknar avtal med ledande ryggkirurgisk klinik

FRISQ tecknar licensavtal med Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) i Stockholm. RKC blir därmed första vårdgivare inom ortopedi att använda FRISQ Care.

FRISQ presenteras med Qlik på världens största IT-mässa för sjukvården i USA, HIMSS

Den 12 februari presenterar FRISQ sin unika och innovativa produkt för patientcentrerade vårdplanslösningar tillsammans med Qlik Inc på HIMSS-mässan i Orlando, Florida. Qlik har de ledande verktygen för datavisualisering, analys och artificiell intelligens inom vården i USA. HIMSS är den största mässan i världen för informations- och teknologilösningar för den globala hälso- och sjukvårdsindustrin och besöks...
januari, 2019

FRISQ bryter ny mark genom att teckna avtal för klinisk studie om prostatacancer

FRISQ inleder nytt samarbete med Karolinska Institutet (KI) för att stötta den kliniska studien ProBio inom prostatacancer. Samarbetet innebär att FRISQ Care för första gången används i en klinisk studie för att testa effekten av genetisk profil vid val av rätt läkemedel. I förlängningen kan detta möjliggöra forskning på diagnostik och läkemedel i ordinarie vård, så kallade real-world studies.

FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand har sedan publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 förvärvat 73,325 aktier i FRISQ. Därmed kontrollerar Mats Lindstrand privat och genom bolag 1,861,829 aktier i FRISQ.  ___________________________________ För ytterligare information: Mats Lindstrand Styrelseordförande FRISQ Holding AB +46 70 591 64 31 Kort om FRISQ: Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för...
december, 2018

FRISQ:s mål är att nå Break-Even i Sverige vid utgången av 2019

Till följd av den starka efterfrågan inom svensk vård och omsorg adderar FRISQ målet att nå Break-Even för den svenska verksamheten vid utgången av 2019.
november, 2018

Inbjudan till FRISQ:s kapitalmarknadsträff 2018

Den 3 december håller Healthtech-bolaget FRISQ sin första kapitalmarknadsträff någonsin. Medverkar gör bl a tidigare socialminister Göran Hägglund, Qlik:s tidigare VD Lars Björk och den tidigare EFN-chefredaktören Charlotte Stjerngren.

FRISQ på Stora Aktiedagen: Hur FRISQ dramatiskt effektiviserar vården

Måndagen den 26 november klockan 10:40 presenterar FRISQ:s VD Martin Irding bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm. FRISQ utvecklar globalt skalbara verktyg för interaktiv kommunikation och vårdplanering som involverar patienten och ökar effektiviteten mellan olika aktörer i vårdkedjan. FRISQ:s produkt är så vitt bolaget vet världsunik och bolaget deltar för närvarande i flera större upphandlingar och har som målsättning...

Healthtech-bolaget FRISQs styrelseordförande och VD köper fler aktier

FRISQs styrelseordförande Mats Lindstrand har för privat räkning förvärvat ytterligare 15,000 aktier i FRISQ till en snittkurs på 19.44 kr, och VD Martin Irding har förvärvat 3,000 aktier till en snittkurs på 19.13 kr.

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Intäktsökning +67% jämfört med föregående kvartal
oktober, 2018

FRISQ beslutar om riktad nyemission i enlighet med incitamentsprogram

FRISQ Holding AB beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning för aktier i dotterbolaget Frisq AB som förvärvats i enlighet med incitamentsprogram.
september, 2018

Strategiskt samarbete mellan CompuGroup Medical och FRISQ

Det svenska e-hälsoföretaget FRISQ med sin digitala lösning för en mer personcentrerad vård knyts nu som strategisk partner till CompuGroup Medical, Sverige (CGM). Samarbetet innebär att e-hälsans ekosystem utvidgas.

Fusionen av FRISQ Care AB och FRISQ AB fullbordad

FRISQs styrelse fattade tidigare beslut om att fusionera in FRISQ Care AB (org.nr. 559100-3784) i FRISQ AB (org.nr. 556783-5664) med syfte att förenkla koncernens bolagsstruktur och att minimera administrativa kostnader. I linje med plan är nu fusionen fullbordad och FRISQ Care AB har absorberats av FRISQ AB. Tidigare förpliktelser hos FRISQ Care AB tas automatiskt över av FRISQ AB. ___________________________________________________________________ För ytterligare information,...
augusti, 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Januari - juni 2018. FRISQ stärker positionen som ledande utvecklare av digitala verktyg i vården.

FRISQ uppdaterar organisationen och rekryterar Chief Development Officer

Som tidigare kommunicerats växlar FRISQ upp verksamheten och förbereder en bredare kommersialisering i Sverige och internationell expansion. Med det som utgångspunkt uppdateras nu organisationen med bland annat rekrytering av en Chief Development Officer.

FRISQ anlitar Stefan Sjögren som Strategic Sales Advisor

Som tidigare kommunicerats växlar FRISQ upp verksamheten och förbereder en bredare kommersialisering i Sverige och internationell expansion. Mot bakgrund av detta går Stefan Sjögren nu in i företaget som Strategic Sales Advisor.
juli, 2018

Avtal om likviditetsgaranti genom Remium löper ut

Det avtal som FRISQ Holding AB har med Remium Nordic AB beträffande likviditetsgaranti löper ut den 19 juli. Avtalet syftar till att främja likviditeten och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i handeln med FRISQs aktie. En utvärdering av alternativ pågår i FRISQ för att hitta den lösning som är mest ändamålsenlig framåt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Irding, VD FRISQ E-post: martin.irding@frisq.se        Om...

FRISQ inleder samarbete med diabetesstudie på Karolinska Institutet

FRISQ inleder samarbete med klinisk studie på Karolinska Institutet (KI) där FRISQ Care kommer användas för kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 2. Studien är en randomiserad klinisk studie där syftet är att i framtiden kunna implementera digitala lösningar bredare i sjukvården. Det är första gången som FRISQ Care används för forskningssyfte och kommer utöver patientstödsprogram också användas som forskningsdatabas.
juni, 2018

FRISQ Holding AB (publ) byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB

FRISQ Holding AB (publ) informerar härmed att bolaget byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB från och med den 1 juli 2018.För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Irding, VD FRISQE-post: martin.irding@frisq.se
maj, 2018

Kommuniké från FRISQ Holding AB:s årsstämma den 17 maj

Årsstämma i Frisq Holding AB hölls i Stockholm den 17 maj 2018.

FRISQ beslutar om riktad nyemission om cirka 53 miljoner kronor

FRISQ Holding AB (publ) (“FRISQ” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North: FRISQ) har idag beslutat om en riktad nyemission som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om cirka 53 miljoner kronor (“Nyemissionen”). Nyemissionen har tecknats av Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder och den tillträdande styrelseledamoten Lars Björk. Nyemissionen beslutades om med stöd av det bemyndigande som Bolaget erhöll från årsstämman den 3 maj 2017.

Delårsrapport första kvartalet 2018

Januari – Mars 2018. Finansiell utveckling första kvartalet 2018.
april, 2018

FRISQ finalist i eHealth Award på årets Vitalismässa

FRISQ är med tjänsten FRISQ Care en av tre finalister till eHealth Award på årets Vitalismässa som går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg 24-26 april.

FRISQ publicerar årsredovisningen för 2017

FRISQ meddelar idag att den fullständiga årsredovisningen för 2017 nu finns publicerad på bolagets hemsida, www.frisqholding.se. Årsredovisningen är på svenska.

Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

FRISQ förstärker styrelsen med Lars Björk och Göran Hägglund

Inför FRISQ:s bolagsstämma den 17 maj föreslås Lars Björk (fd VD Qlik) och Göran Hägglund (socialminister 2006-2014) till nya styrelseledamöter i FRISQ Holding AB. Mats Lindstrand (ordf.), Per-Egon Johansson, Åke Hallman och Anna Frick föreslås för omval. Styrelseledamoten Karina Tellinger lämnar på egen begäran styrelsen på grund av andra engagemang.

FRISQ, Sophiahemmet, CompuGroup Medical och Sophiahemmet Rehab Center inleder samarbete

FRISQ, Sophiahemmet, CompuGroup Medical (CGM) och Sophiahemmet Rehab Center (SRC) har tecknat avtal avseende digitala vårdplaner och patientinvolvering. Avtalet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC kommer att använda vårdplanstjänsten FRISQ Care tillsammans med CGMs journalsystem CGM J4 och CGM TakeCare. Arbetet inleds med att utveckla vårdplanstjänsten för ett samarbetsprojekt mellan Sophiahemmet och SRC kring omhändertagande av rehabilitering vid psykisk ohälsa och förbättringar av läkarint...
mars, 2018

Brighter och FRISQ inleder ett samarbete för att bistå diabetiker

Brighter och FRISQ har inlett ett strategiskt samarbete för att bistå diabetiker vilket är en av världens stora folksjukdomar – globalt lever minst 425 miljoner människor med sjukdomen. Samarbetet möjliggör en mer kontinuerlig datadelning från patient till vården vilket skapar stora vinster för både patienten, vården och samhället.

FRISQ och Apoteksgruppen inleder samarbete

FRISQ inleder samarbete med Apoteksgruppen kring hur apoteken kan bli en större del av vårdkedjan. Genom användning av vårdplanslösningen FRISQ Care i både sjukvården och på apotek kan farmaceuters kompetens tillvaratas bättre och göra det möjligt för apoteken att avlasta vården.

FRISQ presenterar på Next BIG Thing

FRISQ meddelar att man kommer att delta vid det årliga investerareventet Next BIG Thing som äger rum på Moderna Museet i Stockholm den 9 mars. FRISQ presenterar kl 14:00 och berättar om bolagets utveckling och framtid. Presentationen kommer även att kunna ses via länk.  
februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

Januari – December 2017. Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-6,6).

FRISQ tar ett första steg mot internationell expansion – implementerar FRISQ Care i Norge inom EU-finansierat innovationsprojekt

FRISQ tar ett första steg mot internationell expansion genom ett innovationsprojekt tillsammans med Norges största privata sjukhus, Lovisenbergs Diakonale Sykehus i Oslo, och det norska företaget BRAIVE. Projektet har beviljats delfinansiering via EU:s program Eurostars, vilket innebär ett erkännande av FRISQ Care:s attraktivitet och potential på en europeisk nivå.
januari, 2018

FRISQ tecknar pilotavtal med SOS International och Länsförsäkringar

FRISQ tecknar avtal med SOS International och Länsförsäkringar. Avtalet innebär att SOS kommer att använda FRISQ Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa under första halvåret 2018 för Länsförsäkringars kunder. Avsikten är att expandera användningen om samarbetet faller väl ut.

FRISQ förstärker ledningsgruppen med ny implementationschef

Såsom tidigare kommunicerats blev FRISQ Care CE-märkt och redo för kommersialiseing i december 2017. Efterfrågan att påbörja implementering av tjänsten hos vårdgivare runt om i Sverige är stor, och FRISQ har därför anställt läkaren och affärsutvecklaren Gustaf Storm för att ansvara för implementeringsarbetet. Gustaf Storm kommer att ingå i FRISQ:s ledningsgrupp. Gustaf arbetar idag som Affärsutvecklingschef för Capio Sverige och är legitimerad läkare. Han har tidigare arbetat både som klinikchef ...
december, 2017

FRISQ tecknar avtal med WeMind Psykiatri

FRISQ tecknar avtal med WeMind Psykiatri, som därmed blir första privata vårdgivare att använda FRISQ Care. Avtalet innebär att WeMind, en av Sveriges största psykiatrivårdgivare, kommer att börja använda FRISQ Care inom sin psykiatriska verksamhet under våren 2018, initialt med fokus på patienter i Stockholm.

FRISQ Care är CE-märkt och kommer nu gå live

Processen för att CE-märka FRISQ Care är nu klar och tjänsten uppfyller därmed kraven på medicintekniska produkter inom Sverige och EU. Detta innebär att tjänsten kan köras skarpt med riktiga patienter och implementeras hos vårdgivare runt om i Sverige.
november, 2017

Förändringar i kommunikationsarbetet när fokus på försäljning och marknadsföring ökar

Som tidigare kommunicerats kommer FRISQ under kommande halvår att genomföra en roadshow och därmed växla upp tempot i försäljningsarbetet. För att säkerställa kommersiell framdrift kommer FRISQ nu fokusera på att bygga upp en stark försäljningsorganisation. Samtidigt kommer kommunikationsfunktionen att stöpas om med mer tonvikt på marknadsföring och PR.

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Januari – september 2017

Hägglund, Forss och Milton deltar i roadshow med FRISQ, Atea och Apple

Såsom tidigare kommunicerats kommer FRISQ, Atea och Apple under kommande halvår att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet, i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. Nu är det även klart att Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl a tidigare biträdande sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset) och Anders Milton (tidigare bl. a. ordförande i Sveriges Läkarförbund och ...

FRISQ lanserar FrisqVet: en helt ny e-receptlösning för veterinärer

Som tidigare kommunicerats har FRISQ ett samarbete med Sveriges Veterinärförbund, i syfte att bidra till bättre kommunikationsvägar mellan veterinärer och djurägare samt öka tillgängligheten på djurmedicin. Tillsammans har vi nu tagit fram e-receptlösningen FrisqVet som lanseras i samband med Veterinärkongressen den 9–10 november på SLU – Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
oktober, 2017

Fullsatt seminarium om FRISQ Care i Stockholm den 24 oktober

Som tidigare kommunicerats anordnar vi under oktober två seminarier för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. I förra veckan hölls ett välbesökt seminarium på KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och igår var det dags att introducera FRISQ Care i Stockholm. Eventet inleddes med en presentation och panelsamtal under ledning av fd socialminister Göran Hägglund. Panelen bestod av Anders Ullman (KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus), Caroline Mellberg (Hälsostaden Ängelholm) o...

FRISQ och Atea inleder samarbete

FRISQ och Atea Sverige AB tecknar ett strategiskt samarbetsavtal för att kunna tillhandahålla efterfrågade helhetslösningar för vårdgivare. FRISQ Care kommer i och med samarbetet att ingå i Ateas produktkatalog för Sverige. Kommande halvår kommer FRISQ, Atea och Apple att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. 

Lyckat seminarium och presentation av FRISQ Care på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 17 oktober

Som tidigare kommunicerats anordnar vi under oktober två seminarier för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Igår var FRISQ på plats i Göteborg för att hålla ett seminarium och för första gången visa upp tjänsten FRISQ Care för en bredare publik. 

Operationell uppdatering

Vi har under hösten arbetat på stenhårt inför lanseringen av vår nya produkt FRISQ Care. Vi har fokuserat både på utvecklingen av tjänsten och på att träffa vårdgivare för att diskutera hur de bäst kan använda tjänsten. 
augusti, 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Januari – juni 2017
juni, 2017

Ny ledningsgrupp på FRISQ och stärkt utvecklingskompetens för snabb kommersialisering av nästa generationens FRISQ-tjänster

FRISQ går nu in i en ny fas med en kraftfull satsning på tjänster som ger vården nya möjligheter att arbeta mer patientcentrerat och samtidigt kopplar ihop patienten med vården på ett bättre sätt. Därför utökas FRISQ:s ledningsgrupp med två nya personer; Susanna Sjödin som blir kommunikationsansvarig och Hannes Palm som blir ansvarig för affärsområde Privat och övergripande ansvarig för affärsutveckling. FRISQ stärker även sin utvecklingskompetens genom att Casper Winsnes från Chorus AB kommer att a...

FRISQ lanserar appen ”Blodcancerstödet” tillsammans med Blodcancerförbundet

FRISQ lanserar nu tillsammans med patientorganisationen Blodcancerförbundet en app för alla som drabbats av, eller har närstående, som lever med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Appen heter Blodcancerstödet och finns nu tillgänglig för nedladdning för iOS och Android.
maj, 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017

Januari – mars 2017

FRISQ lanserar appen ”Astma och allergi” tillsammans med Astma- och Allergiförbundet

FRISQ lanserar nu tillsammans med patientorganisationen Astma- och Allergiförbundet, en app för landets tre miljoner astmatiker och allergiker. Appen heter Astma och allergi och finns nu tillgänglig för nedladdning för iOS och Android.

FRISQ demonstrerar personcentrerade digitala tjänster som skapar värde för vården och patienten

FRISQ bjöd igår in till ett seminarium med ledande företrädare för vårdsektorn och life science-industrin. Bolaget har tidigare utvecklat FRISQ Privat som hjälper den enskilda medborgaren att få koll på sina recept, beställa läkemedel från valfritt apotek samt läsa sin journal, direkt i mobiltelefonen. Parallellt med att lansera FRISQ Privat till medborgarna, utvecklas FRISQ Care åt vården. FRISQ Care är en plattform som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner på ett ställe - och g...

Kommuniké från FRISQ Holding AB:s årsstämma den 3 maj 2017

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016 fastställdes. Styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes. Det innebär att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Val av styrelse,...
april, 2017

FRISQ publicerar årsredovisningen för 2016

FRISQ meddelar idag att den fullständiga årsredovisningen för 2016 nu finns publicerad på bolagets hemsida.

Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr. i Stockholm.
mars, 2017

FRISQ lanserar appen Reumatiker tillsammans med Reumatikerförbundet

FRISQ lanserar nu sin första applikation tillsammans med en patientorganisation. Appen heter kort och gott Reumatiker och är riktad till personer med reumatiska sjukdomar och deras anhöriga. Appen är utvecklad åt och i samarbete med Reumatikerförbundet, Sveriges största patientförening, och erbjuder bland annat läkemedelsbeställning, direktrapportering av hälsovärden till vården och viktig information från förbundet. Genom appen kan FRISQ nå ut till Sveriges över en miljon reumatiker med tjänster som...

FRISQ har slutfört förvärvet av digital teknikplattform

FRISQ har nu slutfört det tidigare annonserade förvärvet av en teknikplattform för att utveckla interaktiva patientcentrerade vårdplaner. Den unika teknikplatformen möjliggör systemintegrerat informationsutbyte mellan patienten, vården och forskning. Förvärvet skapar nya affärsmöjligheter genom flexibla lösningar som både vården och den globala life science-forskningen efterfrågar.

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding

Vid dagens extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (nedan ”FRISQ”) i Stockholm beslutades att godkänna styrelsens beslut den 13 februari 2016 om riktad nyemission av 2 403 846 aktier till emissionskursen 20,80 SEK samt emission av 1 100 000 teckningsoptioner.
februari, 2017

FRISQ inrättar ett vetenskapligt etiskt råd och ökar tempot

Som tidigare meddelats har FRISQ den 13 februari ingått avtal om att förvärva en digital plattform som utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman. I samband med detta gjordes en emission om 50 Mkr. Med förvärvet och det nya kapitalet kan FRISQ nu kraftigt öka tempot. Till det nya affärsområdet FRISQ Care knyts ett vetenskapligt etiskt råd. Rådet består av Anders Milton, Mikael Forss, Anders Ullman och Britt-Marie Ahrnell.

Bokslutskommuniké 2016

Januari – december 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i Frisq Holding AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 mars 2017 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammad digital teknikplattform, etablerar nytt affärsområde samt gör riktad nyemission om 50 Mkr

· FRISQ förvärvar ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. · Förvärvet skapar nya affärsmöjligheter genom flexibla lösningar som både vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar. · Köpeskillingen uppgår till 2 Mkr och 100 000 aktier samt ett investeringsåtagande om cirka 30 Mkr. Därutöver utgår en villkorad tilläggsköpeskilling om högst 1,1 miljoner aktier under...

Unikt samarbete mellan Apotea och FRISQ med gratis hemleverans när det passar dig

Från och med idag kan du välja Apotea, Sveriges ledande nätapotek, i FRISQs plattform för hälsotjänster och få gratis hemleverans när det passar dig! Erbjudandet omfattar gratis budleverans i stora delar av landet och dessutom erbjuds FRISQ kunder 10% rabatt på allt receptfritt i Apotea´s sortiment.
december, 2016

Apotea och FRISQ-samarbete godkänt

eHälsomyndigheten har godkänt Apoteas och FRISQs samarbete kring receptförmedling. Apotea, Sveriges ledande nätapotek, kan därmed erbjuda sina apotekstjänster via FRISQs digitala plattform för hälsotjänster. Lansering sker i januari 2017. 

Klas Arvidson går över till rollen som senior rådgivare

Klas Arvidson, partneransvarig på FRISQ och tidigare VD, lämnar sitt uppdrag. Klas kommer från och med 1 januari 2017 ha en roll som senior rådgivare till FRISQ.

Samarbete mellan FRISQ och Veterinärförbundet

FRISQ och Sveriges Veterinärförbund ingår samarbetsavtal för att förbättra kommunikationen mellan veterinärer och djurägare och för att öka tillgängligheten av djurmedicin.

FRISQ presenterar på Next Big Thing

FRISQ Holding AB presenterar idag för investerare vid det årliga investerareventet Next Big Thing på Moderna Museet i Stockholm. Frisq presenterar kl 16:00.
november, 2016

FRISQ och Compodium inleder samarbete för enklare och säkrare vård med hjälp av videomöten

FRISQ och Compodium har inlett ett samarbete som gör det möjligt för patienten att genomföra videomöten med läkare via FRISQ. Varje individ får på så sätt tillgång till en integrerad tjänst för att beställa läkemedel för sig själv och sina anhöriga, träffa läkare över nätet samt få tillgång till annan relevant information rörande vård och behandling.

Delårsrapport tredje kvartalet, 2016

Januari – september 2016

FRISQ har fått eHälsomyndighetens godkännande att testa applikationen mot apotek anknutna till Receptum

Godkännandet möjliggör att applikationen nu för första gången kan testas för beställning av läkemedel från ett 20-tal fysiska apotek runt om i Sverige. 
oktober, 2016

FRISQ har godkänts för listning på First North

FRISQ har godkänts för listning på Nasdaq First North med första handelsdag den 12 oktober. Bolagsbeskrivningen finns på frisqholding.se.