Svenskarnas mentala hälsa kraftigt påverkad av corona

En ny undersökning visar att mer än hälften av svenskarna har påverkats negativt av coronapandemin. Var sjätte svensk uppger att de har fått allvarliga mentala besvär så som oro, ångest och nedstämdhet.

En majoritet, 56 procent, av de tillfrågade i medicinteknikföretaget FRISQs undersökning uppger att deras mentala hälsa har försämrats under coronapandemin och dess följdverkningar.

Fyra av tio svenskar säger att de fått lätta psykiska besvär så som irritation, rastlöshet och tristess. 16 procent uppger att de upplevt mer allvarliga mentala besvär så som oro, ångest och nedstämdhet.

Endast var tredje svensk, 37 procent, uppger att de inte alls har påverkats mentalt av pandemin. (Sex procent svarar ”vet ej”.)

Undersökningen genomfördes i månadsskiftet januari/februari av medicinteknikföretaget FRISQ med hjälp av undersökningsföretaget Netigate. Antalet respondenter var 2 010. FRISQ utvecklar lösningar för digitala vårdplaner.

– Detta är ytterst anmärkningsvärda resultat, närmast chockerande. Det visar att pandemin har haft, och fortfarande har, en massiv negativ inverkan på många människors liv utöver de som direkt har insjuknat. Samhället måste vara medvetet om dessa effekter och berett att hantera dem., säger George Thaw, VD för FRISQ.

Läs mer om undersökningen här samt för att hämta bilder.

Samma undersökning visar att fler än hälften av de tillfrågade uppger att de medvetet avstått från att söka vård eller blivit förvägrade vård under det senaste året, trots att de upplevt ett vårdbehov. En majoritet av svenskarna säger att de avser att söka vård så snart pandemin är över, vilket indikerar att en stor ”vårdskuld” byggts upp. Läs mer här.

Undersökningen visar även att många svenskar anser att sjukvården blivit sämre de senaste åren, och att den blivit mer ojämlik. En tredjedel av de tillfrågade uppger att de inte får de vård den behöver inom rimlig tid. Svenskarna uppger också att de önskar fler digitala verktyg för sin vård. Läs mer här och här.

Om FRISQ
FRISQ är ett svenskt medicinteknikföretag som vill vara drivande i digitaliseringen av vårdplaner. Företagets lösning FRISQ Care är en mjukvarulösning som låter vården och patienter dela information genom samma plattform. Bland kunder återfinns Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum. FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.